Nieuwe eisen 30%-regeling gelden ook voor oude

17 november 2016 | Door redactie

De nieuwe criteria die per 1 januari 2012 zijn gaan gelden voor het toepassen van de 30%-regeling gelden ook als een oude 30%-regeling tussentijds wordt getoetst.

Op 1 januari 2012 zijn er nieuwe voorwaarden aan de 30%-regeling (tool) toegevoegd. De buitenlandse werknemer die vanaf die datum een beroep op de 30%-regeling (e-learning) doet, moet aantonen dat hij meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens heeft gewoond in tweederde van een periode van 24 maanden voorafgaand aan de datum van zijn tewerkstelling in Nederland. Halverwege de looptijd van de 30%-regeling vindt een tussentijdse toets plaats, of er nog wel aan alle voorwaarden wordt voldaan. Maar gelden de nieuwe eisen ook voor regelingen van vóór 1 januari 2012 die tussentijds getoetst worden? Deze vraag is onlangs beantwoord door de rechter.

30%-regeling niet tussentijds verminderd worden

In deze zaak vond de eiseres dat er geen rechtsgrond was om de looptijd van de afgegeven beschikking op 3 maart 2008 tussentijds te verminderen en dat ze erop mocht vertrouwen dat gedurende de looptijd van de beschikking (tot en met 30 juni 2017) de 30%-regeling van toepassing zou blijven. Daarnaast gaf ze aan dat de tussentijdse beëindiging van de 30%-regeling vanwege een wijziging van de regels, een ongerechtvaardigde inbreuk vormde op het recht op ongestoord genot van eigendom en dus in strijd was met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. De Belastingdienst vond echter dat de nieuwe voorwaarden golden.

Tussentijdse toetsing mag plaatsvinden

De rechter gaf aan dat de eiseres er niet automatisch van uit mocht gaan dat de afgegeven beschikking zou blijven gelden tot 30 juni 2017. Er mocht tussentijds ook gewoon een toetsing plaatsvinden. Het beroep op artikel 1 van het Eerste Protocol werd tevens van tafel geveegd door de rechter. De 30%-regeling was dus terecht niet toegepast op het loon van de vrouw.
Rechtbank Noord-Holland, 31 oktober 2016, ECLI (verkort): 8864