Per 2024 beperking van 30%-regeling

20 september 2022 | Door redactie

Het kabinet stelt in het Belastingplan 2023 voor om de toepassing van de 30%-regeling te beperken. De regeling wordt vanaf 2024 beperkt tot maximaal de ‘Balkenendenorm’, die zal in 2023 € 223.000 bedragen.

Werknemers die vanuit een ander land naar Nederland komen om te werken, kunnen voor de extra kosten die zij daardoor hebben dankzij de 30%-regeling onder voorwaarden maximaal 30% van hun loon onbelast ontvangen. In het Belastingplan 2023 – dat op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer is gestuurd – stelt het kabinet voor om de regeling te beperken tot de zogenoemde Balkenendenorm, oftewel het maximumsalaris van topfunctionarissen dat is vastgelegd in de Wet normering topinkomens (WNT). Dit maximumsalaris voor de WNT bedraagt in 2023 € 223.000. Het bedrag voor 2024 is nog onbekend. De 30%-regeling mag vanaf 2024 alleen nog over dat bedrag worden toegepast (artikel). Voor 2023 zou dat betekenen dat een werkgever maximaal € 66.900 (30% van € 223.000) onbelast kan vergoeden op basis van de 30%-regeling.

Overgangsregeling aftopping 30%-regeling

Het kabinet stelt een overgangsregeling voor: voor ingekomen werknemers bij wie de 30%-regeling over het laatste loontijdvak van 2022 is toegepast, vindt de aftopping van de 30%-regeling pas plaats vanaf 1 januari 2026. Voor ingekomen werknemers die vanaf 1 januari 2023 toetreden tot de 30%-regeling is al op voorhand duidelijk dat met ingang van 1 januari 2024 aftopping van het maximaal in aanmerking te nemen bedrag aan de orde kan zijn. Voor hen geldt dus geen overgangsregeling.

30%-regeling voor buitenlandse werknemers

Buitenlandse werknemers maken vaak extra kosten voor hun verblijf in Nederland. Voor de vergoeding van deze extraterritoriale kosten – zoals de kosten voor huisvesting – geldt een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling, zolang de werkgever de werkelijke kosten per werknemer in de loonadministratie bijhoudt. Maar de werkgever heeft soms de optie om maximaal 30% van het loon onbelast te vergoeden, wat veel administratief werk scheelt. Werkgevers kunnen alleen kiezen voor deze 30%-regeling onder bepaalde voorwaarden. 

Download de complete Miljoenennota 2023 (pdf) en het Belastingplan 2023, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft. 

Meer informatie over de toepassing van de 30%-regeling vindt u in de toolbox Zo past u de 30%-regeling correct toe.