Bijdragevervangende belasting juist aangeven

21 december 2010 | Door redactie

Voor gemoedsbezwaarde werknemers die zijn vrijgesteld van het betalen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) moet u de bijdragevervangende belasting Zvw in de juiste rubriek van de loonaangifte vermelden. Blijkt dat u dit verkeerd heeft gedaan, dan moet u zo snel mogelijk correctieberichten inzenden.

Werknemers kunnen vrijstelling krijgen voor het betalen van premies voor de sociale verzekeringen. Als een werknemer ontheffing heeft voor de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) hoeft u voor hem geen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in te houden op zijn loon. Daar staat tegenover dat u wel de bijdragevervangende loonbelasting moet inhouden en vergoeden. Deze vervangende belasting is even hoog als de bijdrage. In de loonaangifte moet u deze belasting gewoon aangeven onder de rubriek ‘Ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet’.

Fouten corrigeren

Het is van belang dat u de bijdragevervangende loonbelasting op de juiste manier in de aangifte verwerkt, omdat de Belastingdienst deze informatie doorspeelt aan het College voor Zorgverzekeringen. Als u in 2010 niet de juiste rubriek heeft gebruikt, wil de fiscus dat u zo snel mogelijk correctieberichten indient. Ten aanzien van jaren voor 2010 kunt u eventueel nog losse correctieberichten indienen.