Erkenning harde eis bij afdrachtvermindering

15 augustus 2013 | Door redactie

Alleen erkende opleidingen komen in aanmerking voor afdrachtvermindering onderwijs. Erkende opleidingen zijn opleidingen die in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo) staan. Voor een opleiding die erkend wordt nadat de werknemer is gestart, kunnen werkgevers geen afdrachtvermindering onderwijs toepassen. Dit blijkt uit een recente rechtszaak.

Een re-integratiebedrijf ondersteunde langdurig werklozen in het zoeken naar een baan. De werklozen kwamen in dienst bij het re-integratiebedrijf, waar ze een vooropleiding volgden om op startkwalificatieniveau te komen. Daarna deden ze een vervolgopleiding bij een zorginstelling. Over de jaren 2009 en 2010 paste het re-integratiebedrijf afdrachtvermindering onderwijs toe voor ex-werklozen met scholing tot startkwalificatieniveau. Na een boekenonderzoek legde de belastinginspecteur naheffingsaanslagen en vergrijpboetes op omdat het re-integratiebedrijf afdrachtvermindering onderwijs had toegepast terwijl het wist dat het formeel niet aan de eisen voldeed.

Geen officiële verklaring van onderwijsinstelling

Tijdens een controlebezoek van de belastinginspecteur kon het re-integratiebedrijf geen officiële verklaring van de onderwijsinstelling overhandigen. Deze verklaring is één van de administratieve eisen waaraan een werkgever moet voldoen om voor afdrachtvermindering in aanmerking te komen. Op de verklaring staan onder meer de naam, het niveau en de duur van de opleiding en het licentienummer van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Vooropleiding voldeed niet aan formele eisen

Het re-integratiebedrijf was van oordeel dat het in de geest van de wet had gehandeld door mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt succesvol te begeleiden naar een baan. Hoewel niet aan de formele eisen werd voldaan, vond het re-integratiebedrijf dat er daarom goede redenen waren om de afdrachtvermindering onderwijs toe te passen. Ook zou de vooropleiding onlosmakelijk onderdeel zijn van een vervolgopleiding (verzorgd door de zorginstelling), die wel erkend was. Enkele brieven van de zorginstelling konden volgens het re-integratiebedrijf worden opgevat als de vereiste verklaring van de onderwijsinstelling.

Opleiding stond niet in Crebo

De rechter oordeelde dat het re-integratiebedrijf geen recht had op afdrachtvermindering onderwijs en dat de vergrijpboetes terecht waren opgelegd. De vooropleiding was namelijk niet in het Crebo opgenomen. Dat de opleiding inmiddels zou zijn erkend en dat de vooropleiding deel uitmaakte van een erkend opleidingstraject, veranderde niets aan het oordeel van de rechter. De opleiding waarvoor afdrachtvermindering wordt toegepast, moet erkend zijn in de jaren waarin werknemers de opleiding volgen.
Rechtbank Den Haag, 1 juli 2013, ECLI (verkort): 8709