Handboek Loonheffingen uitgave oktober 2022 online

7 november 2022 | Door redactie

De Belastingdienst heeft de oktoberversie van het Handboek Loonheffingen 2022 online gepubliceerd. In deze derde versie van het Handboek voor 2022 heeft de Belastingdienst diverse wijzigingen doorgevoerd. Zo is een uitgebreide beschrijving van de 30%-herzieningsregeling WW-premie toegevoegd.

Het Handboek Loonheffingen is het naslagwerk van de Belastingdienst over alles wat met aangifte loonheffingen te maken heeft. In de derde versie voor 2022 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de versie van juli dit jaar. Voorin in het Handboek zit een versiebeheer, waarin uitgebreid is beschreven wat er is toegevoegd, gewijzigd, genuanceerd, verduidelijkt, verwijderd of aangepast. 

Stappenplan 30%-herzieningsregeling WW-premie

Er is bijvoorbeeld een uitgebreide beschrijving van de 30%-herzieningsregeling voor de premie van het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) toegevoegd. Dit gaat erover dat een werkgever in sommige situaties de lage WW-premie toepast, maar met terugwerkende kracht de hoge premie moet betalen als de werknemer binnen een kalenderjaar meer dan 30% meer uren verloond krijgt dan contractueel voor dat jaar is overeengekomen. Eerst berekent de werkgever de overeengekomen (gemiddelde) arbeidsomvang per week. Als deze minder is dan 35 uur per week, moet de werkgever vervolgens bepalen of er meer dan 30% meer verloonde uren zijn dan contracturen. Hoe dit in zijn werk gaat, staat beschreven in het Handboek. 

Aanpassingen in het Handboek Loonheffingen

Ook is het Handboek aangepast naar aanleiding van het uitstel van de inwerkingtreding van het IKV-besluit (inkomstenverhouding) tot 1 januari 2025. Bovendien is in de informatie over de nieuwe renseigneringsverplichting voor inhoudingsplichtigen toegevoegd dat die verplichting niet van toepassing is voor een niet in Nederland wonende of gevestigde werkgever (ofwel: buitenlandse werkgever), die in Nederland geen inhoudingsplichtige is. Verder is in het hoofdstuk over de rubrieken van de aangifte loonheffingen enkele nieuwe paragrafen toegevoegd. En achteraan in het Handboek Loonheffingen zijn twee nieuwe bijlagen toegevoegd over salary split en inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen en over Brexit. Meer aanpassingen vindt u in het overzicht voor in het handboek.

Handboek Loonheffingen met register

Gebruikers die er de voorkeur aan geven om het Handboek op papier te raadplegen, moeten het zelf printen. Een trefwoordenregister is dan erg handig, maar de Belastingdienst maakt dit al jaren niet meer. Zoals ieder jaar heeft Rendement het ontbrekende register alsnog voor u samengesteld. U kunt het complete Handboek Loonheffingen 2022 met register (tool) nu downloaden.