Hoe werken volksverzekeringen in twee lidstaten?

8 maart 2017 | Door redactie

Als een werknemer in twee verschillende landen werkt, kan het ingewikkeld zijn om te bepalen of uw organisatie of de werkgever in het andere land de premies volksverzekeringen moet inhouden. Het woonland van de werknemer is in de meeste gevallen doorslaggevend.

Werkgevers zijn bijna altijd verplicht om loonbelasting/premie volksverzekeringen (tools) over het loon van werknemers in te houden en af te dragen. Een belangrijke uitzondering op die regel geldt voor werknemers die in twee lidstaten van de Europese Unie (EU) tegelijk werken. Heeft uw organisatie ook zo’n buitenlandse werknemer in dienst, dan hoeft u alleen premie volksverzekeringen te berekenen als de werknemer ook in Nederland woont. Dit bleek kortgeleden in de volgende rechtszaak.

Woonland is doorslaggevend

Een Poolse werkneemster was in dienst bij een Poolse werkgever. Tijdens haar vakantie ging ze echter seizoenswerk doen voor een Nederlandse werkgever. De Nederlandse werkgever hield geen premie volksverzekeringen in, omdat de werkneemster in Polen woonde. De inspecteur van de Belastingdienst legde vervolgens een naheffingsaanslag op.
Die werd door de rechter echter van tafel geveegd. Omdat de werkneemster in Polen woonde en haar werk in Nederland tijdens haar betaalde vakantie deed, was Polen ook het land waarin ze premieplichtig was voor – het Poolse equivalent van – de volksverzekeringen.

Regels staan in EG Verordening

De regels voor de premieheffing die werkgevers moeten toepassen als werknemers in meerdere landen werken, staan in de Verordening (EG) 883/2004. Voor werknemers die in meerdere lidstaten tegelijkertijd in loondienst werken, staat er dat de lidstaat waar de werknemer woont, het land is dat de premie mag heffen. In deze rechtszaak is dat Polen. De Nederlandse belastinginspecteur had dus onterecht een naheffingsaanslag opgelegd.
Rechtbank Zeeland -West-Brabant, 12 januari 2017, ECLI (verkort): 207