Mogelijk einde aan huidige premiekortingen

20 februari 2015 | Door redactie

Staatssecretaris Wiebes van Financiën en minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overwegen de huidige premiekortingen te vervangen door een nieuwe stimuleringsmaatregel. De premiekortingen zijn niet effectief genoeg.

De huidige premiekortingen zijn bedoeld om het financieel aantrekkelijker te maken voor werkgevers om werknemers uit kwetsbare groepen aan te nemen, zoals ouderen, arbeidsgehandicapten en jongeren. Het voordeel kan oplopen tot € 7.000 per werknemer per jaar. Kleine werkgevers kunnen hier echter niet altijd optimaal van profiteren. In de praktijk blijkt namelijk dat het bij een loonsom tot zo’n € 70.000 meestal niet mogelijk is om de volledige premiekorting te benutten, aangezien de premies werknemersverzekeringen die u moet afdragen dan lager uitvallen dan de premiekorting.

Tegemoetkoming achteraf heeft veel voordelen

Volgens de bewindslieden is dit probleem binnen het systeem van premiekortingen – waarbij de werkgever het voordeel claimt via zijn loonaangifte – niet op te lossen. Het is wel uit de wereld als de premiekortingen worden vervangen door een systeem waarbij de Belastingdienst na afloop van het kalenderjaar een tegemoetkoming aan werkgevers uitbetaalt. UWV kan dit voordeel berekenen op basis van gegevens uit de polisadministratie.
Dit systeem zou ook meteen de administratieve lasten voor werkgevers verminderen, aangezien uw organisatie dan niet langer verantwoordelijk is voor de verrekening van de premiekorting via de loonaangifte. Bovendien is het minder fraudegevoelig. De Belastingdienst zal de tegemoetkoming alleen uitbetalen voor zover de organisatie geen openstaande belastingschulden heeft.

UWV en Belastingdienst onderzoeken nieuw systeem

De nieuwe stimuleringsmaatregel mag de overheid geen extra geld kosten. Dit betekent dat het financiële voordeel per werknemer per jaar omlaag moet. Er is al gesproken over een mobiliteitsbonus van € 1.800 per werknemer per jaar, bijvoorbeeld in het bericht ‘Aanpassing voorzieningen voor Participatiewet’.
Het voornemen is om het nieuwe systeem per 1 januari 2016 te laten ingaan. Maar voordat meer bekend wordt over de invulling van de maatregel, moeten UWV en de Belastingdienst eerst onderzoeken of deze oplossing voor hen uitvoerbaar is.