Niet langer premiekorting in de loonaangifte

16 februari 2015 | Door redactie

Voor het aannemen van bepaalde groepen werknemers kunt u nu een premiekorting krijgen. Deze korting verwerkt u in de loonaangifte. Als het aan staatssecretaris Wiebes van Financiën en minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt, gaat dat veranderen. De Belastingdienst kan beter gaan werken met een tegemoetkoming achteraf.

De huidige premiekortingen zijn bedoeld om het voor u financieel aantrekkelijker te maken om werknemers uit kwetsbare groepen aan te nemen, zoals ouderen, arbeidsgehandicapten en jongeren. Het voordeel kan oplopen tot € 7.000 per werknemer per jaar. Kleine werkgevers kunnen hier echter niet altijd optimaal van profiteren. In de praktijk blijkt namelijk dat het bij een loonsom tot zo’n € 70.000 meestal niet mogelijk is om alle premiekorting te benutten, aangezien de premies werknemersverzekeringen die u moet afdragen dan lager uitvallen dan de premiekorting.

Tegemoetkoming achteraf minder fraudegevoelig

Volgens de bewindslieden is dit probleem binnen het systeem van premiekortingen – waarbij u het voordeel claimt via de loonaangifte – niet op te lossen. Het is wel uit de wereld als de premiekortingen worden vervangen door een systeem waarbij de Belastingdienst na afloop van het kalenderjaar een tegemoetkoming uitbetaalt. UWV kan dit voordeel berekenen op basis van gegevens uit de polisadministratie. Dit systeem zou ook meteen de administratieve lasten verminderen, aangezien u dan niet langer verantwoordelijk bent voor de verrekening van de premiekorting via de loonaangifte. Bovendien is het minder fraudegevoelig. De Belastingdienst zal de tegemoetkoming alleen uitbetalen voor zover u geen openstaande belastingschulden heeft.

Financieel voordeel per werknemer omlaag

De nieuwe stimuleringsmaatregel mag de overheid geen extra geld kosten. Dit betekent dat het financiële voordeel per werknemer per jaar omlaag moet. Er is al gesproken over een mobiliteitsbonus van € 1.800 per werknemer per jaar. Het voornemen is om het nieuwe systeem per 1 januari 2016 te laten ingaan. Maar voordat meer bekend wordt over de invulling van de maatregel, moeten UWV en de Belastingdienst eerst onderzoeken of deze oplossing voor hen uitvoerbaar is.