Nieuw maximumdagloon in rekenregels per 1 juli 2017

19 juni 2017 | Door redactie

Onlangs zijn de nieuwe regels voor het berekenen van de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen bekendgemaakt. Door de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2017 gaat ook het maximumdagloon omhoog.

Doordat per 1 juli het wettelijk minimumloon met 0,89% omhoog gaat naar € 1.565,40 per maand, stijgt het dagloon van de uitkeringen WAO/WIA, Werkloosheidswet (WW) en Ziektewet (ZW) met hetzelfde percentage. Dat brengt het maximumdagloon per 1 juli 2017 op € 207,60 per dag. Op jaarbasis is dat € 54.183,60. Het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen en maximumbijdrageloon voor de Zorgverzekeringswet verandert per 1 juli niet. Dat blijft heel 2017 € 206,54 per dag en € 53.701 op jaarbasis. Dit alles staat in de rekenregels per 1 juli 2017. 

UWV keert niet meer uit dan maximumdagloon

Voor werkgevers is het maximumdagloon belangrijk als zij werknemers in dienst hebben die een uitkering van UWV krijgen op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO). Het kan gaan om een uitkering voor zwangerschaps- en bevallingsverlof, pleegzorgverlof of adoptieverlof. UWV keert dan nooit meer uit dan het maximumdagloon. Het is gebruikelijk dat de werkgever dit aanvult tot 100% van het loon. Dit is niet verplicht, tenzij de cao of arbeidsovereenkomst dit voorschrijft.

Rekenregels bevatten acht bijlagen

De rekenregels per 1 juli 2017 bestaan uit een beschrijving van de veranderingen en acht bijlagen:

  • bijlage I.1 – de (premie)grenzen (ongewijzigd ten opzichte van 1 januari 2017);
  • bijlage I.2 – de procentuele mutaties van de premies in 2017 ten opzichte van 2016 (ongewijzigd);
  • bijlage II.1 – overzicht van de AOW- en ANW-uitkeringen die worden afgeleid van het referentieminimumloon;
  • bijlage II.2 – de referentieminimumjeugdlonen;
  • bijlage II.3 – de normbedragen voor de Toeslagenwet;
  • bijlage II.4 – de AOW-/ANW-uitkeringen per 1 juli 2017;
  • bijlage II.5 – de bedragen voor de bijstand voor pensioengerechtigden per 1 juli 2017;
  • bijlage II.6 – de kwartaalbedragen voor de kinderbijslag per 1 juli 2017.