Premiekorting scholingsbelemmerde verandert

28 september 2015 | Door redactie

De regels rondom de premiekorting voor arbeidsbeperkte werknemers veranderen waarschijnlijk per 2016. Dat heeft ook gevolgen voor de zogenoemde ‘scholingsbelemmerden’. De premiekorting die uw onderneming voor hen ontvangt, wordt in veel gevallen een stuk lager.

De premiekorting is een korting op de premies werknemersverzekeringen, die bedoeld is om werkgevers te stimuleren om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Enige tijd geleden kondigde staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan dat ze de regels voor de instrumenten uit de Participatiewet gelijk wilde trekken. Dat wordt geregeld in de Wet harmonisatie instrumenten Participatiewet, die per 1 januari 2016 van kracht moet worden. Dat heeft gevolgen voor de premiekorting: die wordt namelijk verlaagd naar € 2.000 per werknemer per jaar, ook voor zogenoemde scholingsbelemmerde werknemers.

Verlaging korting en uitbreiding doelgroep

Op dit moment ontvangt uw onderneming nog € 7.000 per werknemer per jaar gedurende maximaal drie jaar voor een scholingsbelemmerde werknemer. Een werknemer is scholingsbelemmerd als:

  • hij jonger is dan 18 jaar, door ziekte of handicap problemen gehad heeft bij het volgen van onderwijs en binnen vijf jaar na afronding van dat onderwijs bij een werkgever in dienst treedt;
  • 18 jaar of ouder is, geen uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wajong krijgt, door ziekte of handicap problemen heeft gehad bij het volgen van onderwijs en binnen vijf jaar na afronding van dit onderwijs in dienst komt.

De premiekorting wordt straks waarschijnlijk € 2.000. Er is dus sprake van een verlaging van de premiekorting. Aan de andere kant wordt de doelgroep van de korting wel groter: u krijgt straks namelijk premiekorting voor de volledige doelgroep van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Verlaging geldt niet voor alle werknemers

Hoewel het er naar uitziet dat uw organisatie straks minder premiekorting per werknemer krijgt, geldt dat niet altijd. De lagere premiekorting geldt namelijk alleen als de scholingsbelemmerde werknemer óók onder de doelgroep van de banenafspraak valt. Dat is het geval als hij niet in staat is om zelfstandig het minimumloon te verdienen. Neemt uw organisatie een scholingsbelemmerde werknemer in dienst die wél zelfstandig het wettelijk minimumloon kan verdienen, dan mag u maximaal € 7.000 premiekorting per werknemer per jaar blijven toepassen – net als in 2015. Volgens Klijnsma is dit onderscheid gerechtvaardigd, omdat een werkgever voor deze scholingsbelemmerden geen loonkostensubsidie kan krijgen. Voor scholingsbelemmerden die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen, mag dat per 2016 waarschijnlijk wel.