Premiekorting straks buiten de loonaangifte

12 februari 2015 | Door redactie

Het ziet ernaar uit dat de premiekortingen in hun huidige vorm hun langste tijd hebben gehad. Staatssecretaris Wiebes van Financiën en minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid willen het aannemen van bepaalde groepen werknemers niet meer via de loonaangifte stimuleren.

De huidige premiekortingen zijn bedoeld om het financieel aantrekkelijker te maken voor werkgevers om werknemers uit kwetsbare groepen aan te nemen, zoals ouderen, arbeidsgehandicapten en jongeren. Het voordeel kan oplopen tot € 7.000 per werknemer per jaar. Kleine werkgevers kunnen hier echter niet altijd optimaal van profiteren. In de praktijk blijkt namelijk dat het bij een loonsom tot zo’n € 70.000 meestal niet mogelijk is om alle premiekorting te benutten, aangezien de premies werknemersverzekeringen die de onderneming moet afdragen dan lager uitvallen dan de premiekorting.

Belastingdienst betaalt tegemoetkoming achteraf

Volgens de bewindslieden is dit probleem binnen het systeem van premiekortingen – waarbij de werkgever het voordeel claimt via zijn loonaangifte – niet op te lossen. Het is wel uit de wereld als de premiekortingen worden vervangen door een systeem waarbij de Belastingdienst na afloop van het kalenderjaar een tegemoetkoming aan werkgevers uitbetaalt. UWV kan dit voordeel berekenen op basis van gegevens uit de polisadministratie.
Dit systeem zou ook meteen de administratieve lasten voor werkgevers verminderen, aangezien uw onderneming dan niet langer verantwoordelijk is voor de verrekening van de premiekorting via de loonaangifte. Bovendien is het minder fraudegevoelig. De Belastingdienst zal de tegemoetkoming alleen uitbetalen voor zover de onderneming geen openstaande belastingschulden heeft.

Stimuleringsmaatregel moet budgetneutraal zijn

De nieuwe stimuleringsmaatregel mag de overheid geen extra geld kosten. Dit betekent dat het financiële voordeel per werknemer per jaar omlaag moet. Er is al gesproken over een mobiliteitsbonus van € 1.800 per werknemer per jaar, bijvoorbeeld in het bericht ‘Voorzieningenpakket Participatiewet aangepast’.
Het voornemen is om het nieuwe systeem per 1 januari 2016 te laten ingaan. Maar voordat meer bekend wordt over de invulling van de maatregel, moeten UWV en de Belastingdienst eerst onderzoeken of deze oplossing voor hen uitvoerbaar is.