Premiekorting voor scholingsbelemmerde wijzigt

14 september 2015 | Door redactie

Per 2016 komt er mogelijk verandering in de premiekorting voor werknemers met een arbeidsbeperking. Voor ‘scholingsbelemmerden’ die onder de doelgroep banenafspraak vallen, wordt de mobiliteitsbonus premiekorting een stuk lager. De premiekorting geldt straks wel voor méér mensen, namelijk: iedereen die onder de doelgroep banenafspraak valt.

De mobiliteitsbonus is een instrument om werkgevers over de streep te trekken om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Enige tijd geleden kondigde staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan dat ze de regels voor de instrumenten uit de Participatiewet (zoals de mobiliteitsbonus en loonkostensubsidie) gelijk wilde trekken. Dat wordt geregeld in de Wet harmonisatie instrumenten Participatiewet, die per 1 januari 2016 van kracht moet worden. 

Premiekorting voor volledige doelgroep banenafspraak

Op dit moment kan een werkgever voor een zogenoemde ‘scholingsbelemmerde’ die onder de doelgroep van de banenafspraak valt een premiekorting van € 7.000 toepassen. In het genoemde wetsvoorstel daalt de premiekorting voor deze groep naar € 2.000. Enerzijds is er dus sprake van een verlaging van de premiekorting; anderzijds wordt de groep werknemers groter voor wie een werkgever de korting mag toepassen. De premiekorting geldt straks namelijk voor de volledige doelgroep van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Soms wél premiekorting van € 7.000

Een belangrijk aandachtspunt bij het wetsvoorstel is dat de lagere premiekorting (van € 2.000) alleen geldt als de scholingsbelemmerde werknemer óók onder de doelgroep van de banenafspraak valt. Dat is het geval als hij niet in staat is om zelfstandig het minimumloon te verdienen. Neemt uw organisatie een scholingsbelemmerde werknemer in dienst die wél zelfstandig het wettelijk minimumloon kan verdienen, dan mag u maximaal € 7.000 premiekorting per werknemer per jaar blijven toepassen – net als in 2015. Volgens Klijnsma is dit onderscheid gerechtvaardigd, omdat een werkgever voor deze scholingsbelemmerden geen loonkostensubsidie kan krijgen. Voor scholingsbelemmerden die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen, mag dat per 2016 waarschijnlijk wel. 

Definitie van scholingsbelemmerden

Een werknemer is scholingsbelemmerd als:

  • hij jonger is dan 18 jaar, door ziekte of handicap problemen gehad heeft bij het volgen van onderwijs en binnen vijf jaar na afronding van dat onderwijs bij een werkgever in dienst treedt;
  • 18 jaar of ouder is, geen uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wajong krijgt, door ziekte of handicap problemen heeft gehad bij het volgen van onderwijs en binnen vijf jaar na afronding van dit onderwijs in dienst komt.