Publicatie van de rekenregels per 1 januari 2021

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe rekenregels gepubliceerd. Door de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2021 gaat ook het maximumdagloon omhoog.

30 november 2020 | Door redactie

In de rekenregels per 1 januari 2021 (pdf) geeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de hoogte van het nieuwe maximumdagloon. Dit bedrag verandert mee met de wijziging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2021. In de rekenregels staat ook het maximumpremieloon. 

Maximumdagloon stijgt licht

Het maximumdagloon per 1 januari 2021 wordt 0,28% hoger en bedraagt dan € 223,40 per dag. Het maximummaandloon wordt berekend door het maximumdagloon te vermenigvuldigen met 21,75. Het maximummaandloon bedraagt per 1 januari 2021 dus € 4.858,95 per maand. Deze maximumbedragen gelden voor de berekening van de uitkeringen vanuit de Ziektewet (ZW), de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet arbeid en zorg (WAZO). 

UWV keert niet meer uit dan maximumdagloon

Voor werkgevers is het maximumdagloon belangrijk als zij bijvoorbeeld werknemers in dienst hebben die een uitkering van UWV krijgen op grond van de WAZO. Het kan gaan om een uitkering voor zwangerschaps- en bevallingsverlof, aanvullend geboorteverlof, pleegzorgverlof of adoptieverlof. UWV keert dan nooit meer uit dan (70% van) het maximumdagloon. Het is in sommige gevallen gebruikelijk dat de werkgever dit aanvult tot 100% van het loon. Dit is niet verplicht, tenzij de (collectieve) arbeidsovereenkomst dit voorschrijft. 

Maximumpremieloon gaat omhoog

De werkgever hoeft bij het bepalen van de verschuldigde premies werknemersverzekeringen via de loonaangifte alleen maar premies te betalen over het loon van de werknemer tot een bovengrens. Dit is het maximumpremieloon, en de hoogte wordt voor elk nieuw kalenderjaar opnieuw bepaald. De rekenregels per 1 januari 2021 stellen dat het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen is vastgesteld op € 58.311 op jaarbasis. Voor het maximumbijdrageloon voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) geldt in 2021 hetzelfde bedrag. Dit was al eerder bekendgemaakt. Verder staan in de rekenregels (of de bijbehorende bijlagen) ook de schijflengtes en tarieven voor de sociale premies voor 2021.