Recht op premiekorting? Gebruik de regelhulp

16 februari 2016 | Door redactie

Zijn er voor uw organisatie premiekortingen van toepassing, dan is dit nu snel vast te stellen met de nieuwe regelhulp premiekortingen en lage-inkomensvoordeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken bepaalde groepen werknemers in dienst te nemen, heeft de overheid een systeem van premiekortingen in het leven geroepen. Als uw organisatie hiervoor in aanmerking komt, mag er in de loonaangifte een bedrag in mindering worden gebracht op de af te dragen premies werknemersverzekeringen.
Er zijn verschillende premiekortingen bij indiensttreding van een nieuwe werknemer (tool):

  • Premiekorting jongere werknemer: de werkgever komt hiervoor in aanmerking als hij in 2014 of 2015 een werknemer tussen de 18 en 27 jaar in dienst heeft genomen.
  • Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer: de werkgever heeft hier recht op als hij een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst heeft genomen of een werknemer vanuit de WIA heeft herplaatst.
  • Premiekorting oudere werknemer: de werkgever mag deze korting gebruiken als hij een werknemer van 56 jaar of ouder in dienst neemt die vóór die tijd een uitkering had.
  • Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer voor de doelgroep banenafspraak: de werkgever kan deze premiekorting toepassen als hij iemand in dienst neemt die onder de doelgroep banenafspraak valt.

Regelhulp voor vaststelling recht op premiekorting

De overheid heeft nu een regelhulp ontwikkeld waarmee werkgevers kunnen vaststellen of zij recht hebben op één van de bovenstaande premiekortingen, en zo ja, hoeveel en hoelang. Hiervoor hoeft uw organisatie hooguit acht vragen te beantwoorden.
De regelhulp stelt ook vast of uw organisatie volgend jaar in aanmerking komt voor het nieuwe lage-inkomensvoordeel (tool). Deze nieuwe korting treedt op 1 januari 2017 in werking en gaat gelden voor werkgevers die een werknemer in dienst hebben met een uurloon tussen de 100% en 120% van het wettelijk minimumloon.