Tweede versie Handboek Loonheffingen 2022 online

7 juli 2022 | Door redactie

De tweede versie van het Handboek Loonheffingen 2022 is gepubliceerd. In deze versie heeft de Belastingdienst diverse wijzigingen aangebracht. Zo is onder meer opgenomen dat het loon bij een loondoorbetalingsplicht onder loon uit tegenwoordige dienstbetrekking valt.

Lees ook het nieuwsartikel Handboek Loonheffingen uitgave oktober 2022 online

Het Handboek Loonheffingen is het naslagwerk van de Belastingdienst over alles wat met aangifte loonheffingen te maken heeft. In de tweede versie voor 2022 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de versie van februari dit jaar. Zo is er een nieuwe paragraaf waarin staat wanneer sprake is van een inhoudingsplichtige. Ook staat nu in het Handboek dat het loon dat een werkgever betaalt vanwege een loondoorbetalingsverplichting bij een tijdelijke arbeidsongeschiktheid, loon is uit tegenwoordige dienstbetrekking. Dit geldt ook bij een verlenging van de periode van de loondoorbetalingsverplichting, waardoor die langer duurt dan 104 weken. Als de werkgever loon betaalt na afloop van de (verlengde) periode van loondoorbetalingsverplichting gaat het om loon uit vroegere dienstbetrekking.

Stappenplan voor teruggave te veel betaalde premie Awf

De Belastingdienst heeft verder in het hoofdstuk over voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) (artikel) een nuance aangebracht ten aanzien van de voorgaande versies van het Handboek. In voorgaande versies stond dat dat de cumulatieve grondslagaanwas niet negatief mag worden en er daarmee ook cumulatief geen negatieve premie kon ontstaan. De fiscus maakte daarbij geen onderscheid tussen de werknemersverzekeringen en de bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW). Maar aan de nieuwste versie van het Handboek is toegevoegd dat er voor de premies werknemersverzekeringen wel sprake kan zijn van een cumulatief negatieve grondslagaanwas en daarmee ook van een negatieve premie.
Het Handboek bevat ook een stappenplan voor de te veel betaalde premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) over 2020, 2021 en 2022 als gevolg van standpuntwijzigingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst. Deze wijzigingen gingen over de tijdelijke urenuitbreiding op een arbeidsovereenkomst en over de arbeidsovereenkomst met meerdere arbeidsomvangen.

Gerichte vrijstelling voor een coronatest

In het Handboek Loonheffingen staat ook dat de afspraken die Nederland had met België en Duitsland vanwege COVID-19 over de dubbele heffing van loonbelasting voor grensarbeiders op 30 juni 2022 zijn geëindigd. Het gaat hier alleen om de loonbelasting. De afspraken over thuiswerken in verband met COVID-19 ten aanzien van de sociale verzekeringen zijn juist met zes maanden verlengd tot en met 31 december 2022. Hierbij gaat het om afspraken tussen landen uit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland.
Verder is de corona(zelf)test opgenomen als voorbeeld van een arbovoorziening. Dat betekent dat voor een corona(zelf)test een gerichte vrijstelling geldt die niet ten koste gaat van de vrije ruimte.

Handboek Loonheffingen met register

Gebruikers die er de voorkeur aan geven om het Handboek op papier te raadplegen, moeten het zelf printen. Een trefwoordenregister is dan erg handig, maar de Belastingdienst maakt dit al jaren niet meer. Zoals ieder jaar heeft Rendement het ontbrekende register alsnog voor u samengesteld. U kunt het complete Handboek Loonheffingen 2022 met register (tool) nu downloaden.