Wat staat er voor de loonaangifte op stapel?

1 februari 2017 | Door redactie

In het jaarplan loonaangifteketen staat precies welke plannen er voor de loonaangifte zijn. Voor de komende jaren staat onder meer het verder doorontwikkelen van het versnelde aangifteproces voor de loonheffingen op de planning.

De loonaangifteketen is de keten van geld en gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Belastingdienst en UWV die loopt van de inhoudingsplichtige – zoals werkgevers en uitkeringsinstanties –  naar de Belastingdienst, UWV, het CBS en de andere gebruikers van deze gegevens – zoals de Sociale Verzekeringsbank en gerechtsdeurwaarders. Het is de grootste informatieketen van de overheid. In het jaarplan loonaangifteketen (pdf) staat wat de plannen voor de keten tot 2020 zijn.

Bewaken en doorontwikkelen                

Naast het bewaken van de kwaliteit en continuïteit van de loonaangifteketen en het integreren van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL), de Participatiewet en de compensatie voor de verhoging van het minimumjeugdloon (tool) staan er voor de komende tijd een aantal extra activiteiten op de planning. Voor werkgevers zijn deze activiteiten van belang:

  • De aangiftetermijn voor de loonheffingen (tool) kan korter. In 2014 en 2015 is er een (vrijwillige) pilot gestart met een kortere aangiftetermijn. De resultaten daarvan waren positief. In 2016 is een vervolgtraject gestart dat doorloopt in 2017.
  • In 2017 wordt verder onderzocht of het verschil tussen fiscaal loon en socialeverzekeringsloon (SV-loon) kan verdwijnen door deze loonbegrippen gelijk te trekken.
  • In 2017 wordt een document opgesteld met de aanpak voor de transitie van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en het systeem heffingen, lonen en premies (HLP) naar een nieuw digitaal platform.