VERDIEPINGSARTIKEL

Wanneer mag of moet de werkgever eindheffing toepassen?

De normale gang van zaken is dat u de loonbelasting/premie volksverzekeringen inhoudt op het loon van werknemers, en dit vervolgens – samen met de overige loonheffingen – afdraagt aan de fiscus. Er zijn echter situaties waarin uw organisatie deze belasting verplicht of op vrijwillige basis voor haar rekening neemt. Welke van zulke eindheffingssituaties bestaan er?


27 december 2021 4 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online en is geschreven door Lotte van Rees, freelance specialist loonheffingen en oud-hoofdredacteur van Salaris Rendement


Bij de toepassing van eindheffing verschuift de loonbelasting/premie volksverzekeringenlast van de werknemer naar uw onderneming. Het eindheffingsloon behoort niet (meer) tot het loon van de werknemer en u boekt het betreffende bedrag dus ook niet in zijn loonstaat.

Wanneer eindheffing toepassen?

Bij de volgende vormen van loon mag of moet uw onderneming de eindheffing toepassen:

 • naheffingsaanslagen;
 • overschrijding vrije ruimte WKR;
 • geschenken verstrekken aan anderen dan uw werknemers;
 • goederen en diensten in de promotionele sfeer en voordelen uit spaarsystemen;
 • tijdelijke knelpunten van ernstige aard;
 • doorlopend afwisselend gebruik bestelauto’s;
 • RVU-regelingen;
 • excessieve vertrekvergoedingen;
 • publiekrechtelijke uitkeringen: de eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen wordt maar door een beperkt aantal overheidsinstellingen toegepast en daarom hier niet verder behandeld.

Hieronder komen een aantal van deze vormen voor eindheffing wat uitgebreider aan bod.

Geen loon voor de IB

Loon waarop u eindheffing toepast, hoort niet meer tot het loon van de werknemer, en dus ook niet tot hetverzamelinkomen van de werknemer voor de inkomstenbelasting (IB). De loonheffing die u over dit loon afdraagt, kan de werknemer niet verrekenen in zijn IB-aangifte.

Eindheffing standaard bij naheffingsaanslag

Toepassing van eindheffing speelt bij naheffingsaanslagen. Als de Belastingdienst uw onderneming een naheffingsaanslag loonheffingen oplegt, wordt de loonbelasting/premie volksverzekeringen standaard geheven als eindheffing. De fiscus hanteert daarbij het tabeltarief dat gold op het moment dat de werknemer het betreffende loon genoot.

Raadpleeg de pagina Belastingtarieven voor de actuele percentages.


De Belastingdienst kan er bij wijze van uitzondering voor kiezen om bij de naheffing geen eindheffing toe te passen. Dat kan als er geen praktische bezwaren zijn tegen een verhaalbare naheffingsaanslag en eindheffing onbedoelde financiële voordelen voor één of meer werknemers met zich zou meebrengen.

U kunt de fiscus ook zelf verzoeken om een naheffingsaanslag die u op de werknemers wilt verhalen, dus zonder toepassing van eindheffing. Bedenk wel dat als er geen eindheffing wordt toegepast bij de naheffingsaanslag, u de voorgaande loonaangiften hierop moet corrigeren!

Overschrijding van de vrije ruimte van de WKR

U bent ook eindheffing verschuldigd als u meer vergoedingen en verstrekkingen als eindheffingsloon aanwijst dan de vrije ruimte die uw organisatie beschikbaar heeft. U betaalt eindheffing over het bedrag aan overschrijding, waarbij een vast eindheffingspercentage geldt van 80%.

Kiezen voor toepassing van eindheffing

Een situatie waarin u kunt kiezen voor de toepassing van eindheffing, is als u verstrekkingen doet aan anderen dan uw werknemers. Denk bijvoorbeeld aan een kerstpakket aan uitzendkrachten of een toegangsbewijs voor een sportevenement aan zakenrelaties.

In dit geval gelden de volgende vaste eindheffingspercentages: 45% bij een verstrekking met een waarde van maximaal € 136 en 75% bij een verstrekking met een waarde boven de €136.

Bekijk ook de video De fiscale regels voor kerstpakketten

Eindheffing meestal niet voor alle loonheffingen

Loon waarop eindheffing wordt toegepast, vormt geen loon voor de premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW), en eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte ook niet voor de premie volksverzekeringen.

Dat is echter anders bij naheffingsaanslagen; dat eindheffingsloon is loon voor álle loonheffingen. Alleen als u de betreffende loonbestanddelen had aangewezen als eindheffingsloon of dat had moeten doen, zijn geen premies werknemersverzekeringen en ZVW verschuldigd. In dat geval kunt u de fiscus ook niet verzoeken om een op de werknemers verhaalbare naheffingsaanslag.

Bestelauto met diverse gebruikers

Als het vanwege de aard van het werk lastig is om de regeling voor privégebruik toe te passen als twee of meer werknemers een bestelauto van de zaak doorlopend afwisselend gebruiken, kunt u de bijtelling als het ware afkopen via eindheffing. In dit geval heeft u feitelijk geen andere keuze dan het toepassen van eindheffing, simpelweg omdat het dan dus (nagenoeg) ondoenlijk is om de bijtelling wegens privégebruik op de reguliere manier individueel te berekenen.

De eindheffing bij doorlopend afwisselend gebruik van bestelauto’s is een vast bedrag van € 300 per jaar per bestelauto. Dat betekent dat u in het geval van een maandaangifte € 25 per bestelauto per maand aan eindheffing aangeeft.

Knelpunten van ernstige aard

Een andere situatie waarin u eindheffing kunt toepassen, is als u aan loopt tegen omstandigheden waardoor u bepaalde loonbestanddelen niet juist, tijdig en volledig per werknemer afzonderlijk kunt verwerken. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij technische, administratieve of arbeidsrechtelijke problemen, zogeheten tijdelijke knelpunten van ernstige aard. U kunt de Belastingdienst dan om toestemming vragen voor het tijdelijk toepassen van eindheffing. De beslissing op uw verzoek krijgt u via een beschikking van de fiscus. Als u eindheffing mag toepassen – normaal gesproken voor maximaal één jaar toegestaan – gebruikt u hierbij het tabeltarief.

Pseudo-eindheffing is een soort boete voor de werkgever

Pseudo-eindheffing als extra werkgeversheffing

Er zijn twee regelingen met ‘eindheffing’ in de naam die eigenlijk meer een boete voor u zijn dan een echte eindheffing die de heffing bij de werknemer vervangt. 

De ene speelt bij regelingen voor vervroegde uittreding (RVU) en het omslaggefinancierde deel van prepensioenregelingen. Over de uitkeringen uit zulke regelingen, de werknemersbijdragen en -premies, bent u de zogeheten pseudo-eindheffing RVU verschuldigd. Dat is ook het geval als een ontslagvergoeding als RVU kwalificeert. Deze pseudo-eindheffing is een vast percentage van 52%.

De andere regeling speelt bij excessieve vertrekvergoedingen. U bent de zogeheten pseudo-eindheffing voor excessieve vertrekvergoedingen verschuldigd over het excessieve deel van vertrekvergoedingen voor uitdiensttredende werknemers. Dat excessieve deel is het deel van de vergoeding dat boven het jaarlijks vastgestelde toetsloon uitkomt. Raadpleeg voor de actuele bedragen de pagina Belastingtarieven. Deze pseudo-eindheffing is ook een vast percentage, te weten 75%.

Verwerken in loonaangifte

U kunt de meeste eindheffingssituaties in de aangifte loonheffingen kwijt in speciaal daarvoor bestemde rubrieken:

 • Rubriek ‘Eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke knelpunten van ernstige aard’. In deze rubriek neemt u ook het eindheffingsbedrag op voor verstrekkingen aan anderen dan uw werknemers.
 • Rubriek ‘Eindheffing doorlopend afwisselen gebruik bestelauto’.
 • Rubriek ‘Pseudo-eindheffing RVU’ (zie het kader rechtsboven).
 • Rubriek ‘Eindheffing overschrijding forfaitaire ruimte werkkostenregeling’.
 • De pseudo-eindheffing voor excessieve vertrekvergoedingen is de enige die u niet in de loonaangifte opneemt. Voor deze eindheffing moet u op papier aangifte doen. Het formulier hiervoor vraagt u schriftelijk bij de Belastingdienst aan.