VERDIEPINGSARTIKEL

Wanneer mag of moet u zelfs eindheffing toepassen?

Over bepaalde vormen van loon mag of moet u zelfs loonheffingen afdragen in de vorm van eindheffing. Deze heffing houdt u niet in op het loon van uw werknemer, maar komt voor uw rekening. Voor welke loonbestanddelen moet/mag u nu de eindheffing toepassen en wat voor een heffingspercentage hoort daarbij?


26 januari 2021 4 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


De mogelijkheid (en soms de verplichting) om eindheffing toe te passen, is er alleen voor de loonheffingen. Het geldt niet voor de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW.

Over loonbestanddelen die onder de eindheffing vallen, hoeft u dus geen premies werknemersverzekeringen te betalen en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW in te houden en af te dragen. Op deze regel geldt een uitzondering voor het loon dat door het opleggen van een naheffingsaanslag in de eindheffing wordt betrokken (zie verder).

Wanneer eindheffing toepassen

Bij de volgende vormen van loon mag of moet u de eindheffing toepassen:

  • naheffingsaanslagen;
  • overschrijding vrije ruimte WKR;
  • geschenken verstrekken aan anderen dan uw werknemers;
  • goederen en diensten in de promotionele sfeer en voordelen uit spaarsystemen;
  • tijdelijke knelpunten van ernstige aard;
  • doorlopend afwisselend gebruik bestelauto’s;
  • RVU-regelingen;
  • excessieve vertrekvergoedingen;
  • publiekrechtelijke uitkeringen: de eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen wordt maar door een beperkt aantal overheidsinstellingen toegepast en daarom hier niet verder behandeld.

Hieronder komen de diverse vormen voor eindheffing aan bod.

Geen loon voor de IB

Loon waarop u eindheffing toepast, hoort niet (meer) tot het loon van uw werknemer en hoort dus ook niet tot zijn verzamelinkomen voor de IB. De loonheffingen die u over dit loon afdraagt, kan uw werknemer niet verrekenen met de IB/PVV.

Naheffingsaanslag

Bij een naheffingsaanslag moet u de loonbelasting/premie volksverzekeringen van de werknemers overnemen. Als de Belastingdienst u een naheffingsaanslag oplegt, moet u bovendien ook de premies werknemersverzekeringen en ZVW betalen.

Normaal gesproken bent u die niet verschuldigd bij eindheffing. Bij naheffingsaanslagen wordt daarom altijd uitgegaan van het actuele tabeltarief. Alleen als het verschuldigde bedrag in normale omstandigheden loon van de werknemer was geweest, kunt u de Belastingdienst vragen om een 1naheffingsaanslag op te leggen die u kunt verhalen op de werknemer.

De Belastingdienst wil dit alleen onder bepaalde voorwaarden doen, bijvoorbeeld als u een klein aantal werknemers heeft. Of als dit onbedoelde financiële voordelen heeft voor een of meer werknemers, zoals tariefvoordelen of een hogere subsidie.

Er is één uitzondering: als u het loonbestanddeel zelf in de eindheffing had moeten of kunnen betrekken, zijn de premies werknemersverzekeringen en ZVW – net als bij andere vormen van eindheffing – niet verschuldigd.

Werkkostenregeling

Vergoedingen en verstrekkingen kunt u niet ongelimiteerd onderbrengen in de vrije ruimte van de WKR zonder fiscale gevolgen. U heeft namelijk in 2021 over de eerste € 400.000 van uw fiscale loonsom 1,7% vrije ruimte. In verband met corona is dit tijdelijk echter verhoogd tot 3%. Over het meerdere heeft u 1,18%. Overschrijdt u uw vrije ruimte, dan geldt over de overschrijding – een verplichte – eindheffing van 80%.

Geschenken

Werknemers kunnen soms een geschenk van de zaak van u ontvangen, zoals een kerstpakket. Als u datzelfde geschenk op dat moment en onder dezelfde omstandigheden ook aan zakenrelaties wilt uitdelen, mag u ervoor kiezen om de belasting over het geschenk voor uw rekening te nemen (wat u logischerwijs zult doen).

Zorg dat u de ontvanger ervan op de hoogte stelt als u deze vrijwillige eindheffing voor uw rekening neemt. Is de waarde van het geschenk maximaal € 136, dan is de eindheffing over de verstrekking 45%. Kost het geschenk méér, dan bent u over de hele waarde 75% eindheffing verschuldigd.

Promotie

U mag de eindheffing ook toepassen over de waarde in het economische verkeer van goederen of diensten in de promotionele sfeer en over de voordelen uit spaarsystemen (papier of digitaal) die u niet aan uw werknemers geeft, maar aan anderen.

De waarde van de voordelen uit spaarsystemen is de gemiddelde waarde in het economische verkeer van de goederen of diensten die bij het inleveren van spaarpunten worden verstrekt. U moet aan de ontvanger van de goederen en diensten doorgeven dat u eindheffing toepast. Verder moet u vastleggen wie de ontvanger is van de goederen, de diensten en het voordeel uit spaarsystemen.

Als de waarde van de goederen, diensten of voordelen uit spaarsystemen niet hoger is dan € 136, betaalt u 45% eindheffing. Is de waarde meer dan € 136, dan betaalt u over de volledige waarde 75% eindheffing.

De Belastingdienst toont begrip als er sprake is van tijdelijke knelpunten

Knelpunten

De Belastingdienst toont begrip als er sprake is van tijdelijke knelpunten van ernstige aard, waardoor u bepaalde loonbestanddelen per werknemer niet juist, op tijd en volledig kunt verwerken. Het kan dan gaan om administratieve, technische of arbeidsrechtelijke problemen.

In dat geval kan de Belastingdienst op uw verzoek besluiten dat u de belasting voor de betreffende loonbestanddelen tijdelijk (in het algemeen maximaal één jaar) via eindheffing mag betalen. U ontvangt dan een beschikking van de Belastingdienst met daarin het akkoord om over de loonbestanddelen eindheffing tegen het tabeltarief toe te passen.

Bestelauto

Een bestelauto kan door de aard van het werk doorlopend afwisselend worden gebruikt door verschillende werknemers. In deze situatie is het soms lastig om een patroon te ontdekken in het privégebruik van de auto, waardoor het moeilijk is een individuele regeling voor bijtelling wegens privégebruik toe te passen. In dat geval kunt u per bestelauto een eindheffing van € 300 per jaar toepassen.

Vervroegde uittreding

Soms moet u over een loonbestanddeel een extra percentage aan pseudo-eindheffing betalen. Zo kan de Belastingdienst een ontslagvergoeding aan de werknemer beschouwen als een regeling voor vervroegd uittreden (RVU). U betaalt dan 52% pseudo-eindheffing.

Vanaf dit jaar geldt er een tijdelijke versoepeling; de heffing van 52% over RVU-uitkeringen blijft in de basis in stand, maar dit jaar en de komende jaren gelden uitzonderingen voor oudere werknemers. En bedraagt de vertrekvergoeding die een werknemer ontvangt als hij uit dienst gaat, meer dan € 568.000 (bedrag voor 2021)? Dan bent u 75% pseudo-eindheffing verschuldigd over het deel van de vertrekvergoeding dat boven dit bedrag uitkomt.

Verwerken in loonaangifte

U moet de eindheffing over loonbestanddelen op hetzelfde moment in de loonaangifte verwerken en betalen als de normale loonheffingen. Voor de diverse vormen van (pseudo-)eindheffing bestaan in de loonaangifte rubrieken. Alleen de pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoedingen moet u buiten de loonaangifte om verwerken, via een aparte aangifte op papier.