De waarde van het eindejaarsgeschenk voor de achterban

13 januari 2023 | Door redactie

Veel werknemers hebben eind vorig jaar een kerstpakket of eindejaarsgeschenk ontvangen. Omdat dit voor werknemers doorgaans een blijk van waardering en erkenning voor hun inzet is, is het niet verstandig om zo’n geschenk onaangekondigd af te schaffen of om de waarde ervan te verlagen. De OR kan de bestuurder attenderen op de nadelige effecten daarvan.

Werkgevers zijn niet verplicht om werknemers aan het eind van het jaar een attentie te geven, bijvoorbeeld in de vorm van een kerstpakket, maar het is wel erg gebruikelijk (infographic). Hoewel het een uitdaging kan zijn om iedereen tevreden te stellen met de inhoud en waarde van een eindejaarsgeschenk, geven veel werkgevers hun werknemers zo’n geschenk om hun waardering te tonen voor de inzet van de werknemers. Dat heeft een positief effect op de tevredenheid en motivatie van werknemers, wat leidt tot beter presteren en functioneren. Wel is het natuurlijk een kostenpost voor de organisatie. De werkgever moet de waarde van het kerstpakket dan ook op de juiste manier verwerken in de administratie. Is er aanleiding om de invulling van het eindejaarsgeschenk te wijzigen of om het zelfs te schrappen, dan zijn er een aantal zaken om rekening mee te houden. De OR kan de bestuurder daarop attenderen. Dat kan ook achteraf als een wijziging heeft geleid tot negatieve signalen vanuit de achterban.    

Eindejaarsgeschenk zomaar schrappen heeft negatief effect

Zo is het niet verstandig om het eindejaarsgeschenk ineens achterwege te laten als de werknemers voorgaande jaren wel altijd een attentie ontvingen. Datzelfde geldt voor het verlagen van de waarde van het geschenk. De kans is groot dat werknemers dit opvatten als een signaal dat de bestuurder hun inzet en werk minder waardeert. Zeker als de organisatie (relatief) goede resultaten boekt of als er het afgelopen jaar om extra flexibiliteit of inzet gevraagd is van werknemers, is de kans groot dat de bestuurder (onbedoeld) een verkeerd signaal afgeeft. Daarmee loopt hij het risico dat werknemers gedemotiveerd raken, wat een negatief effect heeft op hun functioneren. Vooral op de langere termijn, kost dat de organisatie veel meer dan het jaarlijks uitdelen van een attentie.

Communicatie over wijzigen eindejaarsgeschenk is cruciaal

Overweegt de bestuurder toch om het geschenk geheel te schrappen of de waarde ervan te verlagen, dan is het cruciaal om daarover duidelijk te communiceren. Staat de organisatie er bijvoorbeeld financieel slecht voor, dan zullen werknemers zo’n besluit best kunnen begrijpen. Daarmee zou de bestuurder de nadelige effecten dus kunnen beperken of wegnemen.

OR kan bestuurder wijzen op aandachtspunten en ondersteunen

Ontvangt de OR signalen vanuit de achterban dat er onvrede of onduidelijkheid heerst over (het uitblijven van) het eindejaarsgeschenk, dan is het verstandig om de bestuurder daarover te informeren. Ook kan de OR de bestuurder attenderen op de aandachtspunten en mogelijke negatieve effecten op wijzigingen voor de invulling van het geschenk. Daarnaast kan de OR met de bestuurder meedenken over de communicatie over de wijziging van het eindejaargeschenk en eventueel over een alternatieve invulling van de blijk van waardering voor werknemers. De OR kan het onderwerp agenderen voor de overlegvergadering (artikel 24 WOR), maar ook een concreet initiatiefvoorstel (tools) indienen bij de bestuurder (artikel 23, lid 3 WOR).