1. Door mee te doen aan deze actie maakt u elke week kans op een digitaal themadossier. Deze actie loopt tot 1 augustus 2013. Aanmeldingen na deze datum kunnen niet meer meedingen naar de prijzen. 
2. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Rendement Uitgeverij B.V. en Publicount B.V. (inclusief zuster- en dochterondernemingen) en hun directe vrienden en familieleden. 
3. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) of voogd te hebben verkregen voor hun aanmelding. Rendement kan om opgave van de geboortedatum van de deelnemer of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs vragen.
4. Rendement behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Rendement of derden.
5. De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.
6. De winnaars zullen worden aangewezen door een onafhankelijke derde of door een onpartijdig computerprogramma. Trekking van de winnaar vindt plaats op elke maandag nadat één week is verstreken.
7. Als winnaar kunt u gevraagd worden om medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten verbandhoudend met de prijsvragen of actie, zoals foto of filmopnamen en interviews. Rendement heeft het recht deze foto- of filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Rendement is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de winnaar.
8. De winnaars zullen vermeld worden op de website van Rendement en zullen per post, per e-mail of per telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
9. Binnen enkele weken na de trekking zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden of persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd.
10. Indien de prijs om wat voor reden dan ook niet beschikbaar is, behoudt Rendement zich het recht voor om een vervangende prijs van gelijke waarde aan te bieden. Rendement aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de prijs later dan aangekondigd wordt ontvangen, of indien de (vervangende) prijs op ondergeschikte punten afwijkt van de aangeboden prijs. Voorts is Rendement niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). In het geval de winnaar, een medebewoner of aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). In een dergelijk geval kan Rendement niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegde persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijven is achtergelaten, dan wel indien deze notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare mate is beschadigd.
11. Rendement is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan deze actie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot deze actie.
12. Door deel te nemen aan deze actie van Rendement aanvaardt u deze volledige actie voorwaarden.
13. Deze actievoorwaarden kunnen te allen tijde door Rendement worden aangepast.
14. Rendement behoudt zich het recht voor deze actie vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.
15. Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over deze actie kunnen schriftelijk of elektronisch gesteld worden. Stuur deze vragen in een voldoende gefrankeerde envelop naar Rendement B.V., Postbus 27020, 3003 LA Rotterdam of stuur een email naar info@rendement.nl.
16. Deelnemers aan deze actie ontvangen in het vervolg automatisch de e-nieuwsbrief van de editie(s) naar keuze van Rendement.

Rotterdam, 20 maart 2013.