Adviesrecht OR: aankondiging adviesaanvraag

2 mei 2022 | Door redactie

Een adviesaanvraag mag niet uit de lucht komen vallen. Tijdens het zogeheten artikel 24-overleg moet de bestuurder de ondernemingsraad (OR) informeren over de algemene gang van zaken en dus ook over ontwikkelingen die kunnen leiden tot een advies- of instemmingsverzoek.

De bestuurder moet de OR minimaal twee keer per jaar tijdens een overlegvergadering informeren over de algemene gang van zaken in de organisatie (artikel 24, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden, WOR). Tijdens dit zogenoemde artikel-24-overleg bespreken de bestuurder en OR hoe de organisatie het de afgelopen periode heeft gedaan en wat er in de komende tijd op de planning staat. Als er zaken op stapel staan waarbij de OR adviesrecht (artikel 25 WOR) of instemmingsrecht (artikel 27 WOR) heeft, moet de bestuurder de OR hierover informeren. Zij kunnen dan meteen afspraken maken over de rol van de OR bij de besluitvorming over dit onderwerp.

OR moet invloed kunnen uitoefenen op besluitvorming

De bestuurder moet de OR tijdig bij de besluitvorming betrekken. De OR moet namelijk nog voldoende invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming en de belangen van de achterban goed kunnen vertegenwoordigen. Hoe eerder de bestuurder de OR erbij betrekt, hoe beter. De bestuurder kan dan in zijn plannen rekening houden met de punten van de OR, wat  het verloop van de adviesprocedure zal verbeteren en versnellen. De bestuurder en OR kunnen bijvoorbeeld afspreken dat de OR in het besluitvormingsproces wordt betrokken zodra de hoofdlijnen of de gevolgen van het besluit duidelijk zijn. De OR kan ook voorstellen dat één of meer OR-leden deelnemen aan de werkgroep die het besluit voorbereidt, om zo beter op te hoogte te blijven en al in een vroeg stadium mee te kunnen praten over de plannen.

Meer lezen over de adviesprocedure van de OR? Zie ook Adviesrecht OR & ...:
het besluitvormingsproces
basisregels voor adviesrecht
wanneer is iets ‘belangrijk’?
inhoud van de adviesaanvraag
overleg met de bestuurder
meningsvorming
verbeteren van de positie
uitbrengen van advies
na het advies