Adviesrecht OR bij financiële deelneming

15 mei 2023 | Door redactie

De bestuurder moet een voorgenomen besluit tot het aangaan, wijzigen of verbreken van een belangrijke financiële deelneming eerst aan de ondernemingsraad (OR) voorleggen voor advies. Dat geldt niet alleen als dit besluit grote gevolgen heeft voor de financiële positie van de organisatie, het kan ook om andere redenen adviesplichtig zijn.

Als de bestuurder een belangrijke financiële deelneming (het verkrijgen van een bepaald deel van de aandelen van een andere organisatie) wil aangaan, wijzigen of verbreken, doet hij er goed aan om de ondernemingsraad hier vroegtijdig bij te betrekken. De kans is namelijk groot dat hij de OR vooraf om advies moet vragen. De bestuurder en OR moeten daarbij niet alleen kijken naar de financiële gevolgen van het voorgenomen besluit, maar naar alle mogelijke gevolgen ervan.

OR moet financiële positie van de organisatie goed kennen

De bestuurder is wettelijk verplicht om de OR om advies te vragen als de voorgenomen financiële deelneming belangrijke gevolgen heeft voor de financiële positie van de organisatie (artikel 25, lid 1b van de Wet op de ondernemingsraden, WOR). Voor de  OR is het zaak om de financiële situatie van de organisatie goed te kennen  als  de OR zo’n adviesaanvraag van de bestuurder krijgt. Volgens (artikel 31a WOR moet de bestuurder de OR voorzien van alle gegevens over het financieel-economische beleid van de organisatie die de OR redelijkerwijs nodig heeft (artikel). Denk aan begrotingen, budgetten, jaarplannen en managementinformatie. Heeft de OR weinig kennis in huis van financiën, dan kan de OR te rade gaan bij een externe deskundige (artikel 16 WOR).

Voorgenomen financiële deelneming ook om andere redenen adviesplichtig

Ook als het de financiële positie van de organisatie niet noemenswaardig verandert, kan een voorgenomen besluit met betrekking tot een financiële deelneming adviesplichtig zijn. Mogelijk leidt een financiële deelneming tot een duurzame samenwerking met de andere organisatie of zijn er bijvoorbeeld gevolgen voor de zeggenschapsverhoudingen binnen de organisatie. Ook in zulke situaties moet de bestuurder zijn plannen eerst voor advies voorleggen aan de OR. Het is daarom dus van belang dat de bestuurder vooraf alle mogelijke gevolgen zorgvuldig in kaart brengt en de OR daarbij vroegtijdig betrekt.