Adviesrecht OR: het besluitvormingsproces

15 februari 2017 | Door redactie

Een slimme OR verdiept zich in de manier waarop het management tot besluiten komt. Met deze inzichten kan de OR goede afspraken maken over wanneer de bestuurder een adviesaanvraag voorlegt. Hoe ziet zo’n besluitvormingsproces eruit?

Elke groep mensen heeft zijn eigen, unieke manier van werken. Het ene managementteam werkt altijd op dezelfde manier, andere teams bepalen per situatie wat de efficiëntste werkwijze is. Elk besluitvormingsproces (e-learning) kent de volgende globale stappen: 

  • erkenning van een probleem;
  • gegevensverzameling over het probleem;
  • duidelijke omschrijving van het probleem en de uitgangspunten voor de oplossing;
  • inventarisatie van mogelijke oplossingen;
  • toetsen van oplossingen;
  • meningsvorming;
  • besluitvorming, uitwerken van aanpak en gevolgen. 

Vroege betrokkenheid OR biedt voordelen

Hoe eerder de ondernemingsraad bij het adviestraject (tools) is betrokken, hoe gunstiger dat is. De OR kan in een vroeg stadium nog invloed uitoefenen op het beleid en misschien zelfs alternatieven die beter uitpakken voor  de werknemers aandragen. De kans dat de OR uiteindelijk positief instemt met het adviesverzoek, is dan ook groot. Hierin schuilt echter ook een gevaar voor de ondernemingsraad. Zo is het lastig om negatief te adviseren over een besluit dat (voor een groot deel) gebaseerd is op onderhandelingen met de OR.  

Adviesaanvraag vroeg indienen levert bestuurder tijdswinst op

Ook voor een bestuurder is het nuttig om de OR in een vroege fase te betrekken bij een adviestraject (tool). De bestuurder kan profiteren van de deskundigheid van de OR en daardoor gemakkelijker een besluit nemen dat zowel voor de organisatie als voor de werknemers voordelig uitpakt. Bovendien heeft een goed geïnformeerde OR geen maanden voorbereidingstijd nodig als de adviesaanvraag officieel in het postvakje belandt.

Meer lezen over de adviesprocedure van de OR? Zie ook Adviesrecht OR & ...:
basisregels voor adviesrecht
wanneer is iets ‘belangrijk’?
bijzondere overlegvergadering
inhoud van de adviesaanvraag
overleg met de bestuurder
meningsvorming
verbeteren van de positie
uitbrengen van advies
na het advies