Adviesrecht OR: het besluitvormingsproces

18 juli 2022 | Door redactie

De ondernemingsraad doet er goed aan zich te verdiepen in de manier waarop besluiten in de organisatie tot stand komen. Met deze inzichten kan de OR erop letten of er een advies- of instemmingsaanvraag aankomt en goede afspraken maken met de bestuurder over de rol van de OR bij de besluitvorming.

Besluiten kunnen op verschillende manieren tot stand komen (artikel). In het algemeen kent elk besluitvormingsproces in de organisatie de volgende stappen: 

  • erkenning van een probleem;
  • gegevensverzameling over het probleem;
  • duidelijke omschrijving van het probleem en de uitgangspunten voor de oplossing;
  • inventarisatie van mogelijke oplossingen;
  • toetsen van oplossingen;
  • meningsvorming;
  • besluitvorming, uitwerken van aanpak en gevolgen. 

OR moet invloed kunnen uitoefenen op besluit

De ondernemingsraad heeft het recht om advies uit te brengen bij belangrijke besluiten (artikel 25 WOR). Hoe eerder de OR bij de besluitvorming is betrokken, hoe gunstiger dat is. De OR kan in een vroeg stadium namelijk nog invloed uitoefenen op het nieuwe beleid. Zo kan de OR het beleid vaak nog bijsturen door alternatieven aan te dragen die beter uitpakken voor de werknemers of voor de organisatie als geheel. Dit vergroot de kans dat de OR uiteindelijk zal adviseren om het voorgenomen besluit door te voeren.

Vroege betrokkenheid OR biedt ook bestuurder voordelen

Ook voor een bestuurder is het nuttig om de OR in een vroege fase te betrekken bij een adviestraject. Zo kan hij profiteren van de deskundigheid en inzichten van de OR, en de kennis van de OR over de wensen en behoeften van werknemers. Hierdoor wordt het gemakkelijker om een besluit te nemen dat zowel voor de organisatie als voor de werknemers gunstig uitpakt en waar voldoende draagvlak voor is. Bovendien heeft een goed geïnformeerde OR geen maanden voorbereidingstijd nodig als de adviesaanvraag officieel in het (digitale) postvakje belandt. Het besluitvormingsproces zal dan ook vlotter verlopen.

Meer lezen over de adviesprocedure van de OR? Zie ook Adviesrecht OR & ...:
basisregels voor adviesrecht
wanneer is iets ‘belangrijk’?
bijzondere overlegvergadering
inhoud van de adviesaanvraag
overleg met de bestuurder
meningsvorming
verbeteren van de positie
uitbrengen van advies
na het advies

Bijlagen bij dit bericht