Adviesrecht OR in ondernemingsovereenkomst

21 april 2023 | Door redactie

Soms krijgt de ondernemingsraad (OR) van de bestuurder een adviesaanvraag voor een besluit waarvan hij de gevolgen nog niet goed kan overzien. In een situatie dat de OR nog geen advies kan uitbrengen, maar geen afstand wil doen van zijn adviesrecht, kan een ondernemingsovereenkomst een (tijdelijke) oplossing zijn.

Een ondernemingsovereenkomst (artikel) is een contract tussen de bestuurder en de OR, bedoeld om werkafspraken vast te leggen over de rechten en bevoegdheden van de OR (artikel 32, lid 2 WOR). Dit kunnen afspraken over aanvullende bevoegdheden zijn, maar ook maatwerkafspraken over de rechten die volgen uit de WOR. Het afsluiten van zo’n convenant kan een goede optie zijn voor de OR die nog geen advies kan of wil uitbrengen (artikel 25 WOR), omdat bepaalde cruciale informatie op dat moment nog ontbreekt en de mogelijke gevolgen niet goed in te schatten zijn.

Vastleggen wanneer en hoe de bestuurder de OR bij plannen betrekt

In de ondernemingsovereenkomst (tool) kunnen de bestuurder en OR bijvoorbeeld vastleggen dat de OR in de toekomst, zodra er meer duidelijkheid is over het voorgenomen besluit en de gevolgen daarvan, advies zal uitbrengen. Ook kunnen zij hierbij afspraken over de randvoorwaarden vastleggen, zoals wanneer en op welke wijze de bestuurder de OR verder bij de plannen zal betrekken. Feitelijk gaat het hierbij dus om de afspraken die OR en bestuurder met elkaar behoren te maken over de rol van de OR bij een belangrijke toekomstige ontwikkeling. Deze verplichting geldt voor de halfjaarlijkse vergadering over de algemene gang van zaken (artikel 24 WOR). Daarbij is de bestuurder ook verplicht om melding te maken van plannen en ontwikkelingen die in de toekomst kunnen leiden tot een advies- (of instemmings-)vraag. Omdat zulke afspraken al worden vastgelegd in het vergaderverslag, is het niet nodig om daar een afzonderlijke overeenkomst over te sluiten, maar het kan wel nuttig zijn om dit te doen.

Ondernemingsovereenkomst bevat ook andere zaken

De OR doet er verstandig aan om in de ondernemingsovereenkomst ook afspraken vast te leggen over andere zaken die voor de OR van belang zijn, met name voor de toekomst. Denk hierbij aan het evaluatietraject (tool) van het betreffende besluit of besluiten die nog op de agenda staan. Dat kan natuurlijk ook bij het uitbrengen van advies. Als de bestuurder bij belangrijke besluiten kan rekenen op de steun van de OR, zal hij sneller bereid zijn om op andere punten water bij de wijn te doen.

Meer lezen over het uitbrengen van advies? Zie ook Adviesrecht OR & ...:
basisregels voor adviesrecht
uitbrengen van advies
het klassieke advies
het advies in fasen
na het advies

Of bekijk de toolbox Stroomlijn het adviesrecht van de OR voor meer informatie over het uitbrengen van advies.