Adviesrecht OR: inhoud van de adviesaanvraag

29 juni 2022 | Door redactie

De bestuurder is wettelijk verplicht om de ondernemingsraad (OR) tijdig en schriftelijk om advies te vragen over elk voorgenomen besluit dat valt onder het adviesrecht. De OR kan alleen een nuttig advies uitbrengen als de adviesaanvraag voldoende informatie bevat.

De ondernemingsraad moet zich op basis van de adviesaanvraag een goed beeld kunnen vormen van de situatie. Daarop baseert de raad tenslotte zijn advies. Artikel 25, lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) schrijft voor dat een adviesaanvraag in ieder geval antwoord moet geven op de volgende vragen:

 • Wat is het voorgenomen besluit?
 • Waarom wil de bestuurder dit besluit nemen?
 • Wat zijn de gevolgen van het besluit voor de werknemers?
 • Welke maatregelen neemt de bestuurder om deze gevolgen op te vangen?

De adviesaanvraag als invuloefening

De OR kan voor de bestuurder een opzet maken voor de adviesaanvraag, zodat de aanvraag voor de bestuurder een invuloefening wordt. Zo gaat er niet onnodig veel tijd verloren met het compleet maken van een onvolledige adviesaanvraag. De onderstaande punten vormen een basis voor het opzetten van een adviesaanvraag:

 • aanbiedingsbrief: de bestuurder legt uit om welk type adviesaanvraag het gaat en benoemt het WOR-artikel op basis waarvan hij de adviesaanvraag indient;
 • inleiding: korte en bondige uitleg van het voorgenomen besluit, inclusief eventuele deadline;
 • onderbouwing: de bestuurder legt uit waarom hij het besluit wil nemen, geeft zijn visie over de situatie na het besluit en geeft een onderbouwing daarvan met (waar mogelijk) beschikbare cijfers;
 • plan van aanpak: hierin beschrijft de bestuurder globaal hoe hij het proces wil inrichten;
 • maatregelen: de bestuurder legt uit wat de gevolgen van de maatregelen zijn voor de werknemers en hoe hij deze gevolgen gaat beperken;
 • financiële doelstellingen: de bestuurder legt uit hoe hij het voorgenomen besluit wil financieren en wat de gevolgen daarvan zijn voor de organisatie;
 • rol werknemers en OR: de bestuurder beschrijft de eventuele rol die de werknemers en de OR zullen spelen bij de uitvoering van het besluit.

Meer lezen over de adviesprocedure van de OR? Zie ook Adviesrecht OR & ...:
het besluitvormingsproces
basisregels voor adviesrecht
wanneer is iets ‘belangrijk’?
bijzondere overlegvergadering
overleg met de bestuurder
meningsvorming
verbeteren van de positie
uitbrengen van advies
na het advies