Adviesrecht OR: meningsvorming

26 mei 2023 | Door redactie

De bestuurder moet de ondernemingsraad (OR) om advies vragen bij een belangrijk voorgenomen besluit. De OR doet er goed aan om ook de adviesaanvraag zelf kritisch te bekijken voordat hij ermee aan de slag gaat: Is de aanvraag compleet en krijgt de OR voldoende gelegenheid om een mening te vormen en een advies te formuleren?

Als de OR van de bestuurder een adviesaanvraag ontvangt, doet de OR er goed aan om eerst na te gaan of de aanvraag alle informatie bevat die de raad nodig heeft om een advies te kunnen formuleren. Mist de OR informatie in de adviesaanvraag, bijvoorbeeld over de achtergrond en redenen van het voorgenomen besluit, dan kan de OR de ontbrekende informatie het beste voorafgaand aan de overlegvergadering schriftelijk opvragen bij de bestuurder. Door dit schriftelijk te doen, wordt de bestuurder gedwongen om met een concrete reactie te komen op het informatieverzoek van de OR en kan de OR beter controleren of hij alle opgevraagde informatie daadwerkelijk van de bestuurder krijgt.

Deadline in de adviesaanvraag

In de adviesaanvraag kan de bestuurder een reactietermijn voor de OR opnemen. Deze deadline moet wel redelijk zijn. De OR moet nu eenmaal voldoende tijd hebben om een helder advies te kunnen formuleren (tool). Of de gestelde termijn redelijk is, hangt af van verschillende factoren, zoals de complexiteit van het voorgenomen besluit, de urgentie, de eerdere betrokkenheid van de OR, de snelheid waarmee de bestuurder de vragen van de OR beantwoordt en bijvoorbeeld de planning van de overlegvergadering(en). Verwacht de OR dat deze termijn niet haalbaar is, dan kan de OR dit maar beter zo snel mogelijk aan de bestuurder kenbaar maken en aangeven welke termijn voor de OR wel reëel is.

Raadplegen van achterban of externe deskundige kost tijd

Zowel de bestuurder als de OR moet rekening houden met de tijd die de OR mogelijk nodig heeft voor het raadplegen van de achterban (artikel). Grote organisatorische besluiten kunnen nu eenmaal ingrijpende gevolgen hebben voor werknemers, dus de OR moet zijn achterban hierin goed vertegenwoordigen. Om dit goed te kunnen doen, is het van belang dat de OR zich op basis van de meningen en inzichten van werknemers een zo compleet mogelijk beeld vormt  en dit meeneemt in de adviezen. Daarnaast wil de OR misschien een externe deskundige raadplegen naar aanleiding van de adviesaanvraag (artikel 16 WOR) en ook dat kost tijd. Op basis van de informatie van de bestuurder, de inbreng van de werknemers en het eventuele advies van een deskundige kan de OR zijn visie vormen en een goed doordacht advies uitbrengen aan de bestuurder.

Meer lezen over de adviesprocedure van de OR? Zie ook Adviesrecht OR & ...:
het besluitvormingsproces
basisregels voor adviesrecht
wanneer is iets ‘belangrijk’?
aankondiging adviesaanvraag
inhoud van de adviesaanvraag
overleg met de bestuurder
verbeteren van de positie
uitbrengen van advies
na het advies