Adviesrecht OR: meningsvorming

31 maart 2017 | Door redactie

Een OR kan in een vergadering vingers tellen en op basis van de uitkomst van de stemming een advies formuleren. Dat is makkelijk, maar niet de beste manier om de achterban te vertegenwoordigen. Een adviesaanvraag begint met het vormen van een mening.

In de meeste gevallen zal de OR in de adviesaanvraag informatie missen over de achtergrond en redenen van het voorgenomen besluit. Een slimme OR vraagt de ontbrekende informatie voorafgaand aan de overlegvergadering schriftelijk op bij de bestuurder. Door de vragen schriftelijk stellen dwingt u de bestuurder om zijn antwoorden scherp te formuleren. In de overlegvergadering kunnen OR en bestuurder met elkaar van gedachten wisselen over alle aspecten van het voorgenomen besluit.

De deadline in de adviesaanvraag

De bestuurder kan in de adviesaanvraag een deadline stellen. De OR doet er goed aan om aan te geven onder welke voorwaarden de raad in staat is om binnen de aangegeven tijd het advies te formuleren (tool) of om een nieuwe deadline voor te stellen. De redelijkheid van de adviestermijn is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de complexiteit van het voorgenomen besluit, de urgentie, de eerdere betrokkenheid van de OR, de snelheid waarmee de bestuurder de vragen van de OR beantwoordt en de planning van de overlegvergadering(en).

Het raadplegen van de achterban

De OR zal ook rekening moeten houden met de tijd die is gemoeid met het raadplegen van de achterban. De achterban moet op de hoogte worden gesteld (tool) van het voorgenomen besluit en de OR moet zich op basis van de meningen van werknemers een zo compleet mogelijk beeld vormen van de mogelijke uit te brengen adviezen. Daarnaast wil de raad misschien een deskundige raadplegen en ook dat kost tijd. Op basis van de informatie van de bestuurder, de meningen van de werknemers en het eventuele advies van een deskundige kan de OR een eigen visie vormen.

Meer lezen over de adviesprocedure van de OR? Zie ook Adviesrecht OR & ...:
het besluitvormingsproces
basisregels voor adviesrecht
wanneer is iets ‘belangrijk’?
bijzondere overlegvergadering
inhoud van de adviesaanvraag
overleg met de bestuurder
verbeteren van de positie
uitbrengen van advies
na het advies