Het adviesrecht van de PV, PVT en OR (artikel 25 WOR)

24 februari 2020 | Door redactie

Het adviesrecht is één van de belangrijkste bevoegdheden van de medezeggenschap in een organisatie. Brengt de ondernemingsraad (OR) een advies uit, dan kan een bestuurder dat niet zomaar naast zich neerleggen. In organisaties zonder OR heeft de personeelsvertegenwoordiging (PVT) of personeelsvergadering (PV) ook adviesrecht. Dit is echter niet zo uitgebreid als het adviesrecht van de OR.

Het adviesrecht van de OR is vastgelegd in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Hierin staat een lijst met onderwerpen waarbij de OR adviesrecht heeft. Het gaat om belangrijke besluiten, die grote gevolgen hebben voor de organisatie, zoals het afstoten van werkzaamheden, het aantrekken van een groot krediet of het invoeren van een belangrijke technologische voorziening.

OR kan in beroep als bestuurder advies niet (geheel) overneemt

De bestuurder moet de adviesaanvraag tijdig en schriftelijk voorleggen aan de OR, voorzien van de beweegredenen en de te verwachten gevolgen voor de achterban. Ook moet hij zijn voornemen minimaal één keer met de OR hebben besproken in de overlegvergadering. Neemt de bestuurder het OR-advies niet of niet geheel over, dan moet hij zijn besluit met argumenten zo snel mogelijk schriftelijk communiceren aan de OR. Ook moet hij zijn besluit in dat geval één maand opschorten. Dit geeft de OR de gelegenheid om bij de Ondernemingskamer tegen het besluit in beroep te gaan.

PVT kan alleen in beroep als bestuurder adviesaanvraag niet tijdig indient

De invloed van de PVT gaat minder ver. De PVT heeft alleen adviesrecht bij besluiten die belangrijke gevolgen hebben voor minimaal 25% van de werknemers, zoals een wijziging van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden of ontslag om bedrijfseconomische redenen (artikel 36c, lid 3 WOR). Anders dan bij de OR, staat in de WOR geen beperking van het aantal onderwerpen waarbij de PVT adviesrecht heeft. Net als bij de OR moet de bestuurder zijn adviesaanvraag tijdig, schriftelijk en beargumenteerd indienen bij de PVT. Doet hij dit te laat, dan kan de PVT beroep aantekenen bij de kantonrechter. De PVT kan echter geen beroep aantekenen als de bestuurder het PVT-advies niet overneemt.

PV heeft adviesrecht bij regelingen die kwart van werknemers aangaan

Als de organisatie geen OR of PVT heeft, moet de bestuurder minimaal twee keer per jaar een personeelsvergadering organiseren. Ook de PV heeft beperkt adviesrecht (artikel 35b, lid 5 WOR). Het adviesrecht van de PV geldt voor voorgenomen besluiten die kunnen leiden tot verlies van werk, die gevolgen hebben voor de werkzaamheden, arbeidsomstandigheden of -voorwaarden van minimaal een kwart van de werknemers, of die gevolgen hebben voor collectieve regelingen op het gebied van arbeids- en rusttijden, pensioen, vakantiedagen, reiskosten en opleidingen. De PV heeft geen beroepsrecht.

Meer informatie over het vormgeven van een OR vindt u in de toolbox Richt in 8 stappen een ondernemingsraad op.