Het verschil: voorwaarden en adviezen

29 september 2017 | Door redactie

Ontvangt een ondernemingsraad (OR) een voorgenomen besluit van de bestuurder voor advies, dan kan de OR dat advies eventueel voorzien van ondersteunende voorwaarden. Een slimme OR maakt echter onderscheid tussen ‘voorwaarden’ en ‘adviezen’.

Artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) beschrijft het adviesrecht van de OR. Wil een bestuurder bijvoorbeeld de zeggenschap van de onderneming (deels) overdragen vanwege een fusie, dan is hij wettelijk verplicht dit voorgenomen besluit voor te leggen aan de OR voor advies.

Formuleer én benoem voorwaarden als adviezen

Hoewel de WOR aan de invulling en uitwerking van de adviesbrief geen eisen stelt, luistert de formulering van het advies en de eventuele ondersteunende voorwaarden heel nauw. Zo is het belangrijk dat de OR de ondersteunde voorwaarden formuleert en benoemt als adviezen. Een bestuurder hoeft met ‘voorwaarden’ namelijk niets te doen.

Bestuurder kan alleen gemotiveerd afwijken van 'advies'

Ook een rechter zal ondersteunende voorwaarden snel links laten liggen omdat hij het advies van de OR beschouwt als ‘een met het principebesluit’. Wil een bestuurder echter afwijken van een ‘advies’ van de OR, dan is hij wettelijk verplicht hiervoor een schriftelijke motivatie aan de OR te geven (artikel 25, lid 5 WOR).

Een slimme OR formuleert de adviezen zo concreet mogelijk. Zo verkleint de OR de kans dat er misverstanden ontstaan of dat de bestuurder er een heel eigen invulling aan geeft.