Wat als bestuurder adviesrecht OR negeert?

27 september 2021 | Door redactie

De bestuurder is verplicht bij bepaalde voorgenomen besluiten de ondernemingsraad (OR) eerst om advies te vragen. De bestuurder mag zijn besluit dan niet nemen zolang hij het advies van de OR niet heeft ontvangen en heeft laten meewegen in zijn definitieve besluit. Maar wat als de bestuurder het adviesrecht van de OR negeert?

De bestuurder is wettelijk verplicht om bij de OR advies in te winnen voordat hij een belangrijk besluit neemt. In het eerste lid van artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat een opsomming van de onderwerpen die adviesplichtig zijn. De bestuurder moet zich houden aan de spelregels van het adviesrecht van de OR. Helaas houdt niet iedere bestuurder zich hieraan.

OR kan eisen dat bestuurder zich aan adviesplicht houdt

Als de bestuurder een adviesplichtig besluit heeft genomen zonder dat hij het eerst aan de OR heeft voorgelegd, moet de OR natuurlijk meteen aan de bel trekken. De OR doet er verstandig aan om de bestuurder schriftelijk te wijzen op de adviesplicht en te eisen dat de bestuurder zijn besluit intrekt zolang hij niet aan zich adviesverplichtingen heeft voldaan. Zo moet de bestuurder de OR schriftelijk en tijdig informeren over zijn voorgenomen besluit, voorzien van zijn beweegredenen en de verwachte gevolgen voor de in de organisatie werkzame personen. De OR moet immers voldoende gelegenheid hebben om, eventueel met hulp van een deskundige (artikel 16 WOR), zich hierover te buigen en zijn standpunt te bepalen.

OR kan in beroep gaan bij Ondernemingskamer

Geeft de bestuurder hier geen gehoor aan of geeft hij te kennen dat hij geen adviesaanvraag zal indienen bij de OR, dan kan de OR juridische stappen ondernemen. De OR kan in dat geval bij de Ondernemingskamer (OK) van het Gerechtshof Amsterdam beroep instellen tegen het besluit (artikel 26 WOR). De OR moet binnen één maand nadat hij van het genomen besluit in kennis is gesteld een verzoekschrift indienen bij de OK. Heeft de bestuurder de OR niet geïnformeerd over het besluit, dan gaat de beroepstermijn van één maand in op het moment dat de OR hier redelijkerwijs van op de hoogte kon zijn. De OK kan de bestuurder verplichten om het besluit (geheel of gedeeltelijk) in te trekken en de gevolgen ongedaan te maken, en hem verbieden om handelingen te (laten) verrichten voor de uitvoering van zijn besluit.

Bedrijfscommissie kan bemiddelen bij geschil tussen OR en bestuurder

Een rechtsgang zet de relatie tussen de bestuurder en de OR op scherp. Ook al heeft de OR het recht om via een juridische procedure zijn rechten op te eisen, de OR moet dit zien als laatste redmiddel. Als tussenoplossing kan de OR de zaak ook voorleggen aan de bedrijfscommissie van de Sociaal-Economische Raad (SER). De bedrijfscommissie is ingesteld om te bemiddelen bij meningsverschillen tussen OR-leden onderling of tussen de OR en de bestuurder.