WOR: regels voor adviesrecht van de OR

28 maart 2022 | Door redactie

De bestuurder is wettelijk verplicht om de ondernemingsraad (OR) om advies te vragen als hij een regeling wil invoeren, wijzigen of intrekken die de werkingssfeer van artikel 25 WOR raakt. Hoe werkt het adviesrecht precies?

De bestuurder moet bij de OR een adviesaanvraag indienen voordat hij een belangrijk besluit neemt. Bij welke onderwerpen de OR adviesrecht heeft, staat in artikel 25, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het komt in het kort neer op belangrijke:

  • organisatorische besluiten;
  • technische besluiten;
  • financiële besluiten.

Wanneer is iets ‘belangrijk’ in de zin van de WOR?

Of een voorgenomen besluit belangrijk is, moet beoordeeld worden in relatie tot de aard van de activiteiten en de omvang van de onderneming. Ook speelt mee hoe groot de personele, organisatorische of financiële gevolgen van een besluit zijn. Naarmate een besluit meer en/of grotere gevolgen zal hebben, is er eerder sprake van een ‘belangrijk besluit’.

Bestuurder moet OR tijdig om advies vragen

De bestuurder moet een adviesaanvraag schriftelijk en tijdig indienen bij de OR (artikel 25, lid 2 WOR). De OR moet voldoende tijd hebben om het voorgenomen besluit en de mogelijke gevolgen daarvan te onderzoeken en zijn standpunt te bepalen. Ook moet het OR-advies nog van invloed kunnen zijn op het besluit. Ook bij tijdelijke besluiten moet de bestuurder een adviesaanvraag bij de OR neerleggen als de gevolgen voor werknemers groot zijn, de gevolgen onomkeerbaar zijn of het tijdelijke besluit overgaat in een blijvend besluit.

OR heeft in sommige situaties ‘zwak’ adviesrecht

Als het uiteindelijke besluit van de bestuurder afwijkt van het OR-advies, kan de OR tegen het besluit in beroep gaan (infographic) bij de Ondernemingskamer (OK) van het gerechtshof in Amsterdam. Er zijn echter twee uitzonderingssituaties, namelijk bij verdere uitvoeringsbesluiten van onderwerpen waarover de OR al heeft geadviseerd en het adviesrecht bij een voorgenomen benoeming of ontslag van een bestuurder. In deze twee situaties is een beroep niet mogelijk en heeft de OR dus een 'zwak' adviesrecht.

Meer lezen over het adviesrecht van de OR en de adviesprocedure? Zie ook Adviesrecht OR & ...:
het besluitvormingsproces
wanneer is iets ‘belangrijk’?
bijzondere overlegvergadering
inhoud van de adviesaanvraag
overleg met de bestuurder
meningsvorming
verbeteren van de positie
uitbrengen van advies
na het advies