Stroomlijn het adviesrecht van de OR

Artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft uw ondernemingsraad (OR) in een aantal specifiek genoemde gevallen het recht om advies te geven over een voorgenomen besluit. De bestuurder en uw OR moeten zich hierbij wel aan een aantal spelregels houden. Om te voorkomen dat u een ‘overtreding’ begaat, is het van belang om de procedure rondom het adviesrecht goed te regelen. Met deze toolbox richt u de procedure rondom het adviesrecht optimaal in.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Stroomlijn het adviesrecht van de OR

  Zorg voor een duidelijk proces rondom het adviesrecht

  Met behulp van deze toolbox zorgt u voor een duidelijke procedure rondom het adviesrecht van de ondernemingsraad (OR). Dit zorgt voor een efficiënte en effectieve samenwerking tussen de bestuurder en de ondernemingsraad. De procedure heeft een duidelijk verloop en alle betrokken partijen (OR, bestuurder en achterban) weten precies wat ze van elkaar kunnen verwachten.
 • 2

  Het adviesrecht toegelicht

  Artikel 25 & 26 WOR: Het adviesrecht van uw OR uitgewerkt van theorie naar praktijk

  Verdiepingsartikel Wet op de ondernemingsraden (WOR) Publicatiedatum: 26-08-2020

  Buitenstaanders denken bij het woord OR-advies al snel aan een goed- of afkeuring door de OR van een door of namens de directie uitgewerkt plan. In de praktijk is het vaak ook niet meer dan dit. Artikelen 25 en 26 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bewijzen echter dat dit niet de bedoeling is. Uw bestuurder is niet alleen verplicht om uw advies te vragen als het plan nog niet uitgewerkt is. Hij moet ook nog eens rekening houden met uw advies.


  Wanneer heeft de OR adviesrecht (of niet)?

  Tool Adviesrecht Publicatiedatum: 19-03-2021

  Houd deze checklist iedere OR- en overlegvergadering bij de hand. U kunt hiermee snel checken of een onderwerp onder het adviesrecht valt.


  Wanneer is sprake van een 'belangrijk' adviesplichtig besluit?

  Vraag & Antwoord Adviesrecht Publicatiedatum: 25-01-2021

  Binnen onze organisatie hebben we weleens discussie met de bestuurder over de vraag of een onderwerp adviesplichtig is. Het gaat er dan vaak om dat de bestuurder het besluit niet 'belangrijk'  genoeg vindt voor het vragen van advies, terwijl wij - als ondernemingsraad (OR) - het wel belangrijk genoeg vinden. Wanneer is een besluit belangrijk genoeg voor het adviesrecht?


  Wanneer vervalt het adviesrecht van de ondernemingsraad (OR)?

  Vraag & Antwoord Adviesrecht Publicatiedatum: 10-06-2021

  In artikel 25 lid 1 en artikel 30 van de Wet op de ondernemingsraden staat beschreven bij welke voorgenomen besluiten de ondernemingsraad (OR) adviesrecht heeft. In welke situaties vervalt het adviesrecht van de OR?


  Invloed die OR kan uitoefenen

  Infographic Rechten van de OR Publicatiedatum: 14-08-2019

  Het adviesrecht van de ondernemingsraad (OR) zoals vastgelegd in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR de mogelijkheid om invloed uit te oefenen. Elke fase van een organisatieverandering vraagt om een andere rol van de OR. Hoe eerder de OR betrokken is bij de voorgenomen plannen, hoe meer invloed de OR kan uitoefenen op het besluit en de bestuurder kan ondersteunen.


  Artikel 32 WOR: Extra wettelijke bevoegdheden voor uw ondernemingsraad

  Verdiepingsartikel Wet op de ondernemingsraden (WOR) Publicatiedatum: 14-10-2019

  Als OR-lid weet u natuurlijk dat u overleg-, informatie-, advies en instemmingsrechten heeft. Ook al kent u de exacte invulling van die rechten niet uit uw hoofd, u weet vermoedelijk wel waar u deze rechten in de Wet op de ondernemings­raden (WOR) kunt vinden. Maar weet u ook dat u deze bevoegdheden kunt uitbreiden en dat dit mogelijk voor een aantal onderwerpen al is gebeurd? Daarover gaat artikel 32 WOR!


  Ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

  Tool Werkwijze OR Publicatiedatum: 27-03-2023

  Gebruik deze overeenkomst om afspraken te maken over uitbreiding van de rechten van de OR ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden.


  OR mag bestuurder ook ongevraagd advies geven

  Verdiepingsartikel Adviesrecht Publicatiedatum: 29-07-2020

  Een proactieve OR wacht niet af tot de achterban zich roert of de bestuurder met een verzoek komt. Als u de ontwikkelingen in de organisatie in de gaten houdt en weet wat er bij uw achterban leeft, zijn er geregeld zaken die u aan uw bestuurder wilt voorleggen. En dat recht heeft u ook. Dankzij uw initiatiefrecht mag uw OR de bestuurder altijd adviseren – ook als hij hier niet om heeft gevraagd. Dat advies is niet vrijblijvend. Uw bestuurder moet het serieus in behandeling nemen.


  Initiatiefrecht van de OR

  Tool Initiatiefrecht Publicatiedatum: 06-08-2019

  De procedure die de OR gebruikt bij het initiatiefrecht kunt u makkelijk volgen met deze checklist.


 • 3

  Het voorgenomen besluit en de adviesaanvraag

  Invloed OR bij voorgenomen besluit cruciaal

  Nieuws Instemmingsrecht Publicatiedatum: 25-06-2021

  Vroegtijdig betrokken zijn bij de plannen van de bestuurder, is voor elke ondernemingsraad (OR) cruciaal om daadwerkelijk invloed uit te kunnen oefenen op het organisatiebeleid. Dat geldt zeker voor de zogenoemde voorgenomen besluiten die onder het advies- of het instemmingsrecht van de OR vallen. Wanneer is er sprake van een voorgenomen besluit?


  Voorbeeld adviesaanvraag bestuurder aan OR

  Tool Adviesrecht Publicatiedatum: 19-03-2021

  Met dit voorbeeld stelt uw bestuurder snel een volledige adviesaanvraag op voor de ondernemingsraad.


  Voorgenomen besluit en adviesaanvraag toetsen

  Tool Adviesrecht Publicatiedatum: 11-06-2021

  Gebruik deze checklist om te toetsen of sprake is van een voorgenomen besluit en of de adviesaanvraag voldoet aan de formele eisen.


  Een helder OR-advies schrijven

  Tool Adviesrecht Publicatiedatum: 08-08-2019

  Zorg dat uw tekst de bestuurder overtuigt.


  Niet in behandeling nemen adviesaanvraag OR

  Tool Adviesrecht Publicatiedatum: 15-06-2021

  Met deze kant-en-klare maatwerkbrief informeert u de bestuurder dat de ondernemingsraad de adviesaanvraag niet in behandeling neemt.


  Bevestiging ontvangst adviesaanvraag

  Tool Adviesrecht Publicatiedatum: 17-06-2021

  Met deze kant-en-klare maatwerkbrief informeert u de bestuurder dat de ondernemingsraad de adviesaanvraag heeft ontvangen.


  Adviesaanvraag doorsturen aan OR-leden

  Tool Adviesrecht Publicatiedatum: 17-06-2021

  Met deze kant-en-klare maatwerkbrief informeert u de OR-leden over de ontvangst van een adviesaanvraag van de bestuurder.


 • 4

  Het overleg met de OR over de adviesaanvraag

  Vergadermomenten voor de ondernemingsraad (OR)

  Verdiepingsartikel Werkwijze OR Publicatiedatum: 19-11-2020

  Het werk van de ondernemingsraad bestaat voor een flink deel uit overleggen. Onderling, met de bestuurder, maar ook andere partijen zijn belangrijke overlegpartners. Welke overleggen moet de ondernemingsraad voeren en welke spelregels gelden daarbij? In dit verdiepingsartikel vindt u alle ins en outs.


  Verzoek om informatie door de ondernemingsraad (OR)

  Tool Informatierecht Publicatiedatum: 02-10-2020

  Gebruik deze kant-en-klare brief om alle informatie op te vragen die uw ondernemingsraad (OR) van de bestuurder wil ontvangen.


  Geef externe deskundige duidelijke opdracht

  Nieuws Wet op de ondernemingsraden (WOR) Publicatiedatum: 22-08-2022

  Artikel 16 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR het recht om een deskundige in te schakelen. Om optimaal te kunnen profiteren van de expertise van de deskundige is het belangrijk dat de OR de deskundige een duidelijke opdracht geeft.


  Communiceer als OR een eensgezind standpunt

  Tool OR-communicatie Publicatiedatum: 01-04-2021

  Gebruik dit formulier om vragen en standpunten te noteren die de OR aan de bestuurder wil voorleggen.


 • 5

  De achterban informeren en raadplegen

  Is de OR verplicht informatie te delen met de achterban?

  Vraag & Antwoord OR-communicatie Publicatiedatum: 09-03-2021

  Onze bestuurder wil niet dat wij de achterban informeren over lopende adviesaanvragen of instemmingsverzoeken. Hij wil geen onrust in de organisatie tot het besluit genomen is. Mogen of moeten wij deze informatie niet delen?


  Communicatiemiddelen OR

  Infographic OR-communicatie Publicatiedatum: 22-09-2020

  Voor de ondernemingsraad (OR) is het van groot belang om de achterban goed te informeren over de ontwikkelingen en om contact te houden. Er zijn verschillende middelen om de hele achterban relatief eenvoudig in één keer te bereiken. Zo zijn ontvangers van een e-mail of een nieuwsbrief met één bericht op de hoogte. Een bijkomend voordeel is dat ze het kunnen bewaren en kunnen (na)lezen op een gewenst moment. Een nadeel van deze kanalen is dat de boodschap ook ongezien in een overvolle inbox of spambox kan verdwijnen. Een overzicht van een aantal veelgebruikte communicatiemiddelen met de belangrijkste voor- en nadelen.


  Tips voor goede communicatie door de OR met de achterban

  Tool OR-communicatie Publicatiedatum: 31-03-2021

  Gebruik deze checklist voor een optimale communicatie door de OR met de achterban.


 • 6

  Het overleg met de bestuurder

  Artikel 23a t/m c WOR: De regels voor de overlegvergadering volgens de letter van de wet

  Verdiepingsartikel Wet op de ondernemingsraden (WOR) Publicatiedatum: 09-06-2019

  Uw belangrijkste bevoegdheid is het overlegrecht met de ondernemer. U kunt alles aan de orde stellen wat de onderneming betreft en waarover u met de bestuurder en de toezichthouder van gedachten wilt wisselen. U hoeft dus niet te wachten op een advies- of instemmingsaanvraag, maar kunt op elk moment zelf een thema aan de orde stellen. Welke wettelijke regels gelden voor het overleg tussen OR en ondernemer?


  Goede verstandhouding OR en bestuurder

  Tool Overlegrecht OR: artikel 24 WOR Publicatiedatum: 24-10-2023

  Gebruik deze checklist voor het regelen van een betere verstandhouding tussen OR en bestuurder.


 • 7

  De beslissing van de OR op de adviesaanvraag

  Welke beslissingen zijn mogelijk op een adviesaanvraag?

  Vraag & Antwoord Adviesrecht Publicatiedatum: 24-06-2021

  De bestuurder heeft een adviesaanvraag bij onze ondernemingsraad (OR) ingediend. We zijn het grotendeels eens met het voorgenomen besluit, maar niet helemaal. De bestuurder wil zijn voorgenomen besluit niet aanpassen. Welke opties hebben we om als ondernemingsraad op de adviesaanvraag te beslissen?


  Advies OR op adviesaanvraag doorgeven aan de bestuurder

  Tool Adviesrecht Publicatiedatum: 24-06-2021

  Gebruik deze maatwerkbrief om een goed onderbouwd advies te geven op een adviesaanvraag.


 • 8

  Conflicten voorkomen, oplossen en beslechten

  Artikel 26 en 36 WOR: Uw opties als uw OR een conflict heeft met uw bestuurder

  Verdiepingsartikel Wet op de ondernemingsraden (WOR) Publicatiedatum: 11-12-2020

  De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft uw OR veel rechten en bevoegdheden. U zou daar niet veel aan hebben als u onoplosbare meningsverschillen niet zou kunnen voorleggen aan een externe instantie. Artikel 36 WOR bevat een algemene geschillenregeling waarmee OR en bestuurder elkaar kunnen dwingen de wet na te leven. Ook andere belanghebbenden, zoals vakbonden en werknemers, kunnen van deze regeling gebruik maken.


  Zorg dat u weet op welke manieren u een beroepsprocedure kunt starten

  Verdiepingsartikel OR en geschillen Publicatiedatum: 25-03-2021

  Iedere OR dankt zijn bestaansrecht aan de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Die wet is bedoeld om de medezeggenschap in organisaties zo veel mogelijk te stimuleren. Helaas verlopen de zaken niet altijd zoals ze zouden moeten en daarom voorziet de WOR ook in een beroepsrecht. Dat geeft uw OR de mogelijkheid om uw gelijk hogerop te halen als u er niet uitkomt met uw bestuurder. Het is dan wel belangrijk dat u precies weet welke beroepsmogelijkheden er zijn!


  Beroepsprocedure OR

  Infographic OR en geschillen Publicatiedatum: 25-03-2021

  Zowel uw bestuurder als uw OR kan in geval van een conflict waar u niet samen uitkomt een beroepsprocedure starten. De aard van het conflict bepaalt de route.


 • 9

  Meer informatie

  OR basis

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  Hoe brengt u nieuwe OR-collega's op de hoogte van alle OR-activiteiten? Hoeveel tijd besteedt u aan het opleiden van nieuwkomers? Of wilt u met de gehele OR een nieuwe start maken? Speciaal hiervoor is de training OR basis ontwikkeld. Tijdens deze training wordt u wegwijs gemaakt in de Wet op de ondernemingsraden (WOR), zodat u precies weet wat uw rechten en plichten zijn. Ook krijgt u zicht op uw rol binnen de medezeggenschap en de dagelijkse OR-werkzaamheden.


  OR verdieping

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  Ervaren OR-leden vervullen een sleutelrol binnen de OR. Er wordt verwacht dat zij het voortouw nemen bij complexe situaties. Neem als OR een actieve bijrijdersrol in en bepaal direct of indirect de koers van uw organisatie. Tijdens de training OR verdieping leert u hoe u dit doet. Om een sterk blok te vormen binnen uw ondernemingsraad adviseren wij u om met meerdere ervaren OR-collega´s aan deze training deel te nemen.