Adviesrecht OR: aandachtspunten fusie

Als een OR te maken krijgt met een fusie, overname of duurzame samenwerking met een andere organisatie, doet de raad er goed aan op een aantal punten te letten. De belangrijkste is dat de bestuurder de OR tijdig betrekt in het proces, zodat het advies nog invloed kan hebben.

8 december 2017 | Door redactie

De start van het proces van een fusie, overname of duurzame samenwerking kan veel vragen oproepen. Veel zaken staan nog niet vast en de gevolgen voor de werknemers zijn nog niet te overzien. Wie weet betekenen de veranderingen dat er banen op het spel komen te staan of dat functieomschrijvingen of arbeidsomstandigheden wijzigen. Het is voor de achterban belangrijk dat de OR in een zo vroeg mogelijk stadium meepraat over de plannen en de werknemers zo goed mogelijk vertegenwoordigt (tool). Een slimme OR benut zijn adviesrecht (e-learning) optimaal.

Aandachtspunten voor de OR

Hoewel elke situatie anders is, kan de OR in het geval van een fusie, overname of duurzame samenwerking de volgende lijst van vragen en aandachtspunten aflopen. Dat kan de OR desgewenst doen met een externe deskundige, die de raad op basis van artikel 16 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) kan inschakelen. De kosten zijn, zoals artikel 22 van de WOR beschrijft, voor rekening van de bestuurder.

  • Bij een fusie of overname, beschreven in artikel 25 lid 1 sub a en b van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), kan er tegelijkertijd sprake zijn van beëindiging van werkzaamheden (sub c) , verandering van werkzaamheden (sub d) en reorganisatie (sub e).
  • Wat zijn de motieven voor het voorgenomen besluit? Voorbeelden zijn levensvatbaarheid, winstmaximalisatie, nieuwe markten aanboren en risicospreiding.
  • Wat zijn de bedrijfseconomische gevolgen? Een slimme OR bestudeert het ondernemingsplan en het financieel meerjarenplan om in te kunnen schatten wat de mogelijke financiële risico’s zijn.
  • Wat zijn de arbeidsrechtelijke gevolgen voor de werknemers? De OR kan hierbij de vakbond raadplegen. Bovendien kan de raad inventariseren welke eventuele individuele verworven rechten er zijn. Door vastlegging kunnen ze wellicht worden behouden.
  • Als de bestuurder niet de intentie heeft een sociaal plan op te stellen, kan de OR zelf sociale maatregelen voorstellen op basis van het initiatiefrecht (tool).
  • Zijn er meer ondernemingsraden betrokken bij dit proces? Contact zoeken is in dat geval verstandig.
  • Zijn er aanpassingen nodig in de medezeggenschapsstructuur en hoe kan de OR daarbij helpen?
  • Als het besluit leidt tot andere belangrijke besluiten in de toekomst, kan de OR zijn rol alvast laten vastleggen.