Adviesrecht OR: bijzondere overlegvergadering

Een adviesvraag mag niet uit de lucht komen vallen. Tijdens het zogeheten artikel 24-overleg moet de bestuurder de OR informeren over de algemene gang van zaken en dus ook van ontwikkelingen die kunnen leiden tot een advies- of instemmingsverzoek.

8 februari 2017 | Door redactie

Tijdens deze bijzondere overlegvergadering, vastgelegd in artikel 24 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden, bespreken bestuurder en OR hoe de organisatie het de afgelopen periode heeft gedaan en wat er in de komende tijd in de planning staat. Als er zaken op stapel staan waarover de OR instemmingsrecht (tools) of adviesrecht (tools) heeft, maken beide partijen afspraken over het moment waarop de bestuurder de raad betrekt bij de besluitvorming.

OR oefent invloed uit op besluitvorming

Het liefst betrekt de bestuurder de OR zo vroeg mogelijk in het proces. Zo kan de OR namelijk nog voldoende invloed uitoefenen en de belangen van de achterban zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Zo kunnen de partijen afspreken dat de OR in het besluitvormingsproces wordt betrokken, zodra de hoofdlijnen of de gevolgen van het besluit duidelijk zijn. Een slimme OR onderzoekt of OR-leden kunnen deelnemen aan de werkgroep die het besluit voorbereidt, om zo beter op te hoogte te blijven en al in een vroeg stadium mee te kunnen praten over de plannen.

Meer lezen over het adviesrecht van de OR?
WOR: regels voor het adviesrecht van de OR

Adviesrecht OR: wanneer is ‘iets’ belangrijk?
Adviesrecht OR: het besluitvormingsproces
Adviesrecht OR: inhoud van de adviesaanvraag
Adviesrecht OR: meningsvorming
Adviesrecht OR: overleg met de bestuurder
Adviesrecht OR: verbeteren van de positie
Adviesrecht OR: het uitbrengen van advies