Mag de OR zich bemoeien met individuele detacheringen?

22 juli 2019

Onze technische dienst wordt ingekrompen en uiteindelijk opgeheven. De twee werknemers worden gedetacheerd. Omdat het slechts twee werknemers betreft, wil de bestuurder hierover niet in gesprek. Hij stelt dat de OR er niet is voor individuele belangenbehartiging. Klopt dit?

Echte individuele belangenbehartiging is geen zaak voor de OR. Het – op termijn – opheffen van de technische dienst is echter een aangelegenheid die voor meer dan alleen de twee betrokken werknemers consequenties heeft. Uit jurisprudentie blijkt dat het getalscriterium van ondergeschikt belang is bij de vraag of het gaat om een belangrijk besluit waarover advies moet worden gevraagd (artikel 25 WOR). Soms achtte de rechter gevallen waarbij slechts één arbeidsplaats verloren ging adviesplichtig. Het uitbesteden van de technische dienst werkt door in de onderneming. Zo wordt het moeilijker om snel hulp te krijgen bij storingen en is het de vraag of die hulp over dezelfde deskundigheid beschikt. Hoe verhouden zich de kosten van externe dienstverlening tot de huidige?

Informatie en argumenten verzamelen

In plaats van langdurig te discussiëren over de vraag of artikel 25 van toepassing is, kan uw OR beter onmiddellijk aan de slag te gaan. Verzamel informatie over de achterliggende argumenten om de afdeling op te heffen en het noodzakelijke werk uit te besteden. Kijk ook hoe de bestuurder (ook werkgever) de nadelige gevolgen voor de betrokken werknemers denkt op te vangen. Laat u niet aan de kant zetten. Uw OR heeft het recht om alle informatie op te vragen die u nodig heeft (artikel 31, lid 1 WOR), mag met de bestuurder overleg voeren over elke aangelegenheid die de onderneming betreft (artikel 23, lid 2 WOR) en kan over elk onderwerp ongevraagd adviseren (artikel 23, lid 3 WOR, zie kader). Door u niet te laten meeslepen in de welles-nietesdiscussie over de adviesplicht, dwingt u de bestuurder om op inhoudelijk niveau met uw OR te overleggen.

In gesprek met alle partijen

Het vertrekpunt van uw OR hoeft niet te zijn dat u de inkrimping en opheffing een slechte zaak vindt. U zoekt alleen de argumenten die u ervan kunnen overtuigen dat dit een goed besluit is. Dat is het geval als de onderneming en de betrokken werknemers er niet slechter en misschien op de lange termijn zelfs beter van worden. Luister niet alleen naar de bestuurder, maar ga ook in gesprek met de beide werknemers en degenen in de organisatie die regelmatig met de technische dienst van doen hebben zoals leidinggevenden van bepaalde afdelingen. Mocht het zo zijn dat er veel bedenkingen in de organisatie leven over het uitbesteden van het technisch onderhoud, dan voert u met dit overleg ook de druk op de bestuurder op om er nog eens goed over na te denken en misschien zelfs zijn plannen te herzien. Ook al is individuele belangenbehartiging niet uw wettelijke taak, het is wel goed voor uw imago in de organisatie als u de twee werknemers van de technische dienst adviseert. De vakbond kan ze het beste helpen als ze inderdaad gedetacheerd worden, maar een luisterend oor wordt door iedereen op prijs gesteld.

Uw OR heeft altijd het recht om uw bestuurder ongevraagd advies te geven

Het klinkt misschien erg vrijblijvend, zo’n ongevraagd advies, maar als het van de OR afkomt, is het dat niet. U moet zich in het advies dan wel beroepen op uw recht om buiten de overlegvergadering om schriftelijke voorstellen te doen zoals vastgelegd in artikel 23, lid 3 WOR. De bestuurder is nu verplicht om in een overlegvergadering met u over uw adviezen te overleggen en vervolgens schriftelijk en gemotiveerd te laten weten of en in hoeverre hij ze overneemt in zijn besluiten. Dat laatste moet hij zo spoedig mogelijk doen. Tegen dat besluit kunt u inderdaad niet in beroep, wel tegen de motivatie als u meent dat daarin onvoldoende recht wordt gedaan aan uw argumenten.