Wanneer is sprake van een 'belangrijk' adviesplichtig besluit?

25 januari 2021

Binnen onze organisatie hebben we weleens discussie met de bestuurder over de vraag of een onderwerp adviesplichtig is. Het gaat er dan vaak om dat de bestuurder het besluit niet 'belangrijk'  genoeg vindt voor het vragen van advies, terwijl wij - als ondernemingsraad (OR) - het wel belangrijk genoeg vinden. Wanneer is een besluit belangrijk genoeg voor het adviesrecht?

In artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat dat de ondernemer advies moet vragen over de 14 onderwerpen die in dat wetsartikel staan. Maar, bij 10 van de 14 onderwerpen staat ook dat het voorgenomen besluit - voor het ontstaan van adviesrecht - wel belangrijk genoeg moet zijn. 

Belangrijk besluit of niet?

In de wet staat niet toegelicht wanneer een besluit belangrijk is. In de kamerstukken die bij de WOR horen, staat wel uitgelegd dat de omvang en de aard van de activiteiten van de onderneming in zijn geheel mede bepalen of een voorgenomen besluit belangrijk is of niet. Ook moet het bij een belangrijk besluit gaan om een niet alledaags, bijzonder besluit.

Een besluit moet objectief gezien belangrijk zijn. Dat wil zeggen dat de belangrijkheid vastgesteld wordt op basis van feiten, niet op basis van een (subjectief) gevoel van belangrijkheid. Naast de directe gevolgen van een besluit wegen ook de indirecte gevolgen mee, voor het bepalen hoe belangrijk een besluit is.

Of een besluit 'belangrijk'  is, moet in de praktijk per onderwerp vastgesteld worden. Veel hangt af van de omstandigheden van het geval.

Personele gevolgen

Als een voorgenomen besluit personele gevolgen heeft, neemt de rechter al snel aan dat een besluit belangrijk is. Ook als het maar om een paar werknemers gaat. Ook als er geen personele gevolgen zijn, kan een besluit belangrijk zijn. Een besluit is daarentegen niet belangrijk als dit een logisch gevolg is ontwikkelingen die in het verleden al in gang zijn gezet.

Oplossingen

De ondernemer en de OR kunnen in een ondernemingsovereenkomst (tool) afspreken op welke manier ze de in de WOR geregelde bevoegdheden en rechten zullen interpreteren. Zo kunnen ze de kans op discussie in de toekomst kleiner maken.

Een andere oplossing is om bij verschil van inzicht de bedrijfscommissie om advies en/of bemiddeling te vragen. Als het er echt op aankomt, kan de OR ook overwegen naar de rechter te stappen.Meer informatie over het adviesrecht van de OR vindt u in de toolbox Stroomlijn het adviesrecht van de OR.