Eerste Kamer hamert nieuwe privacywet AVG af

15 mei 2018 | Door redactie

Het wetsvoorstel voor de Uitvoeringswet Algemene verordening Gegevensbescherming (UAVG) is als hamerstuk door de Eerste Kamer gekomen. Daarmee keurt zij de wet goed en zal deze, na publicatie in de Staatscourant, op 25 mei 2018 in werking treden.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening en werkt dus op zichzelf rechtstreeks (een soort Europese wet). Toch was het nodig om een aantal zaken in een Nederlandse wet te regelen om de verordening eenduidig in werking te kunnen laten treden.

Redenen voor een aparte uitvoeringswet

De aparte Uitvoeringswet AVG regelt zaken die specifiek voor Nederland van toepassing zijn. Een voorbeeld is de positie van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bij de handhaving van de wet. Verder geeft de wet een specifiekere invulling aan de bepalingen in de algemene verordening over verwerking van bijzondere persoonsgegevens. Ten slotte is de uitvoeringswet nodig om de bestaande Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in te trekken.

Richtlijn, wet, verordening, wet

Op 23 november 1995 is de Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens gepubliceerd. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is de Nederlandse uitwerking van deze richtlijn. De Wbp is sinds 1 september 2001 van kracht. De AVG, ook wel Verordening (EU) 2016/679, is in 2016 door het Europees Parlement aangenomen en vervangt de richtlijn uit 1995 en dus ook de Wbp. Leden van de EU hebben twee jaar de tijd gekregen om de eigen wetten aan te passen.

Voorbereiden op de AVG voorkomt narigheid

De invoering van de AVG (e-learning) brengt een aantal wijzigingen (tool) met zich mee die ook voor organisaties grote impact zullen hebben. Hoewel de autoriteit niet direct na invoering streng zal handhaven, kan een overtreding van de wet forse boetes (tool) tot gevolg hebben. Met een checklist kunnen organisaties beoordelen of hun privacybeleid voldoet aan de AVG.

Het wetsproces op een rij

23 november 1995: Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
27 april 2016: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
12 december 2017: conceptvoorstel Uitvoeringswet AVG ingediend bij Tweede Kamer .
14 februari 2018: eerste gewijzigde versie van Uitvoeringswet met de volgende wijzigingen:

  • Mogelijkheid dat een minderjarige of onder curatele gestelde contact op kan nemen met niet-commerciële hulp of adviesdiensten, zonder dat daar toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger voor nodig is.
  • Verduidelijking van de bevoegdheden van de AP en aanscherping zodat de uitvoeringswet meer beleidsneutraal wordt en meer aansluit bij huidige Wbp.

9 maart 2018: tweede gewijzigde versie met de volgende wijzigingen:

13 maart 2018: wetsvoorstel goedgekeurd door Tweede Kamer en aanname van twee amendementen en een motie:

  • Er is een bepaling (artikel 2a) toegevoegd waarin de AP wordt aangespoord om bij de toepassing van de verordening rekening te houden met kleine ondernemingen.
  • Het college van de AP moet altijd uit drie leden bestaan.
  • Een half jaar na inwerkingtreding rapporteert de regering over verschillende onderwerpen, zoals de eerste ervaring met de behandeling van individuele klachten door de AP en de verwerking van gezondheidsgegevens van werknemers bij ziekte.
  • Voorstel van de minister om direct na afronding van het wetsvoorstel te beginnen met het moderniseren van de Uitvoeringswet. Op deze manier kunnen wijzigingsvoorstellen van Kamerleden onderzocht worden.

15 mei 2018: UAVG als hamerstuk op de agenda Eerste Kamer (pdf). Hierna volgt de publicatie ervan in de Staatscourant.
25 mei 2018: In werking treden van de Uitvoeringswet AVG en intrekking Wbp.

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking

Bijlagen bij dit bericht

AVG: een introductie
E-learning | VideoCollege 14 minuten