Nieuwe wetgeving rond Europese privacy in 2018

10 februari 2017 | Door redactie

De Europese Privacyverordening, ook wel de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) genoemd, zal in 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de nationale varianten daarvan in andere Europese landen vervangen. Toezichthouders hebben in december 2016 richtlijnen gepubliceerd. De termijn waarbinnen hierop gereageerd kan worden is onlangs verlengd naar 15 februari 2017.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in december 2016 samen met de andere Europese privacytoezichthouders een aantal begrippen uit de AVG verduidelijkt, zodat er weer nieuwe, Europees geldende, regelgeving komt voor het werken met persoonsgegevens (tool). De toezichthouders hebben de richtlijnen opgesteld met input van verschillende stakeholders en kunnen de richtlijnen waar nodig aanvullen en verrijken om deze zo praktisch mogelijk te laten zijn. Reacties kunnen tot 15 februari 2017 in het Engels worden gemaild. 

Europese wetgeving rond privacy moet uniformer

Sinds januari 2016 zijn er al diverse wijzigingen in de privacywetgeving (tool) doorgevoerd, waarvan de meldplicht datalekken (tools) een van de bekendste is. De AVG moet er voor zorgen dat in alle Europese lidstaten uniforme wetgeving geldt op het gebied van privacy. Zo stelt de AVG aanvullende eisen aan de inhoud van de bewerkersovereenkomst: er moeten  bepalingen instaan op het gebied van de duur van de gegevensverwerking en de specifieke doeleinden daarvan, het soort persoonsgegevens en een beschrijving van de betrokkenen (de natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben). Een bewerker mag voortaan ook niet meer zonder toestemming van de verantwoordelijke een externe partij (subbewerker) inschakelen om de persoonsgegevens te verwerken. De aanstaande veranderingen in de AVG houden in dat bestaande bewerkersovereenkomsten mogelijk moeten worden aangepast.

Abonnees van FA Rendement kunnen meer lezen over de bewerkersovereenkomst in nummer 3 van FA Rendement dat 28 februari verschijnt. 

De Europese Commissie heeft onlangs een voorstel voor de e-privacyverordening gepubliceerd. Deze verordening staat los van de AVG en vult de AVG aan. In het nieuwsartikel E-privacyverordening vult regels AVG aan vindt u meer informatie hierover.