Kunnen werknemers eisen dat de bedrijfsarts hun medische dossiers vernietigt?

10 juli 2019

In de AVG is het recht op vergetelheid opgenomen. Betekent dit dat werknemers kunnen eisen dat de bedrijfsarts hun medische dossiers vernietigt?

Het recht om vergeten te worden geldt niet voor medische dossiers. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) laat namelijk ruimte aan nationale wetgeving en in Nederland is wettelijk bepaald dat medische dossiers 15 jaar bewaard moeten worden. Dit staat in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo). Werknemers mogen de bedrijfsarts wel vragen om gegevens uit hun medisch dossier eerder te verwijderen. De zorgverlener moet daar gehoor aan geven, tenzij bepaalde regels of een wet bepalen dat de gegevens bewaard moeten worden. Bijvoorbeeld vanwege belangen van derden zoals in het geval van een arbeidsongeval of rechtszaak. Ook kunnen de gegevens van belang zijn voor verdere zorgverlening. Heeft een werknemer een verzoek ingediend tot vernietiging van zijn medische dossier, dan moet de behandelaar daar binnen drie maanden op reageren.

Wissen op verzoek

Het recht op vergetelheid dat in artikel 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is geregeld, houdt in dat organisaties in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als een betrokkene (diegene van wie de organisatie gegevens verwerkt) erom vraagt. Dat geldt onder meer als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn, de betrokkene zijn toestemming intrekt en als de bewaartermijn is verstreken.