Duidelijke markering bestuurder ANBI in UBO-register

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de invoering van het register voor ultimate beneficial owners (UBO-register). Uiteindelijk is wel besloten om de ANBI-bestuurder duidelijk te markeren in het registeren en niet aan te merken als eigenaar. Dit is het gevolg van een aangenomen motie in de Tweede Kamer.

30 december 2019 | Door redactie

De invoering van het UBO-register is onderdeel van een Europese richtlijn tegen witwassen en moet financiële criminaliteit tegengaan. Dit is geregeld in het wetsvoorstel ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’. Nederland zou het UBO-register uiterlijk 10 januari 2020 in gebruik moeten nemen, maar het is de vraag of dat lukt. De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel op 10 december 2019 aangenomen. Maar de Eerste Kamer gaat het wetsvoorstel waarschijnlijk niet vóór eind januari behandelen.

Motie lost probleem ANBI-bestuurder op

De non-profitsector was niet blij met dit wetsvoorstel. Bestuurders van een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn namelijk niet de begunstigde van de organisatie. Dat is het algemeen nuttige doel. Een aangenomen motie van het Kamerlid Bruins heeft dit probleem opgelost. In het UBO-register komt nu duidelijk te staan als er sprake is van een ANBI-bestuurder. De vermelding ‘eigenaar’ vervalt. Daarnaast is er een motie aangenomen om de impact op de privacy van de bestuurders te onderzoeken.

Vrijstelling voor kerkgenootschappen geschrapt

Het UBO-register geldt voor de uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen of andere juridische entiteiten zoals bv, nv, stichting en vereniging. Eenmanszaken en publiekrechtelijke rechtspersonen vallen hier niet onder. In eerste instantie gold er ook een vrijstelling voor kerkgenootschappen. De Tweede Kamer heeft echter besloten om die vrijstelling te schrappen, zodat kerkgenootschappen toch onder de reikwijdte van het UBO-register vallen.  

UBO van een stichting of vereniging

De criteria voor de UBO van een stichting of vereniging zijn uitgewerkt in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. Er is sprake van een UBO van een stichting of vereniging als de natuurlijk persoon zeggenschap heeft over de organisatie via:

  • het direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25% van de stemmen bij besluitvorming wat betreft een wijziging van de statuten van de rechtspersoon; of
  • het kunnen uitoefenen van feitelijk zeggenschap over de rechtspersoon.

Kan uw organisatie op basis van deze criteria geen UBO aanwijzen, dan is als UBO aan te merken de natuurlijk persoon die behoort tot het hoger leidinggevend personeel van de rechtspersoon.

Bijlagen bij dit bericht