Financiële verantwoording ANBI tijdig publiceren

Een belangrijke verplichting voor een algemeen nut beogende instelling is de publicatieplicht. Dit jaar geldt er geen uitstel en moet u de financiële gegevens over het boekjaar 2020 vóór 1 juli 2021 publiceren.

19 mei 2021 | Door redactie

Voor het verkrijgen van de ANBI-status moet uw organisatie aan een aantal voorwaarden (tool) voldoen. Dit betekent onder andere dat uw organisatie zich voldoende moet inzetten voor het algemeen belang en geen winstoogmerk mag hebben. Daarnaast is het erg belangrijk dat uw organisatie tijdig bepaalde gegevens openbaar maakt. De financiële verantwoording van de ANBI over het boekjaar is een belangrijk onderdeel van de publicatieplicht.

Normale termijn voor publicatieplicht ANBI

Om aan deze verplichting te voldoen moet uw organisatie de gevraagde gegevens publiceren op een publieke website. Vorig jaar kon uw organisatie vanwege de coronacrisis uitstel krijgen, maar dat geldt op dit moment niet meer. Dit betekent dat weer de normale termijn geldt van 6 maanden na afloop van het boekjaar. Dit houdt in dat uw organisatie de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting over het boekjaar 2020 vóór 1 juli 2021 moet publiceren.

Nieuwe regel voor publicatieplicht grote ANBI’s

Voor grote ANBI’s geldt sinds 1 januari 2021 een nieuwe regel. Deze organisaties moeten voor de publicatieplicht gebruikmaken van standaardformulieren. Dit geldt als een organisatie:

  • in het betreffende boekjaar niet actief geld of goederen werft onder derden en de totale lasten ten minste € 100.000 bedragen;
  • in het betreffende boekjaar wel actief geld of goederen werft onder derden en de totale lasten ten minste € 50.000 bedragen.

Tot 1 januari 2021 had uw organisatie voor deze publicatieplicht alle vrijheid, maar dat is dus veranderd. De nieuwe formulieren zijn te vinden op de website van de Belastingdienst.

Bijlagen bij dit bericht