Het is onjuist om UBO aan te wijzen bij een ANBI

Als de plannen in de huidige vorm doorgaan, moeten algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) straks een uiteindelijk belanghebbende (ultimate beneficial owner of UBO) aanwijzen en registreren. Nederland Filantropieland vindt dit ongewenst, omdat dit voor ANBI’s onjuist is.

5 juni 2019 | Door redactie

De verplichting om straks een UBO te registreren is het gevolg van het wetsvoorstel ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’. Dit wetsvoorstel is nu in behandeling bij de Tweede Kamer. Het UBO-register is onderdeel van een Europese richtlijn tegen witwassen en moet financiële criminaliteit tegengaan. Veel bestuurders zijn niet blij met deze registratie en openbaarheid van de UBO-gegevens. Nederland Filantropieland geeft zelfs aan dat het inhoudelijk en principieel onjuist is om ANBI’s te verplichten om een UBO aan te wijzen. Het is namelijk niet toegestaan om bestuurders of werknemers van een ANBI als begunstigden aan te wijzen.

Criteria voor aanwijzen UBO

De UBO van een stichting of vereniging is uitgewerkt in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018.  Er is sprake van een UBO van een stichting of vereniging als de natuurlijk persoon zeggenschap heeft over de organisatie via:

  • het direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25% van de stemmen bij besluitvorming wat betreft een wijziging van de statuten van de rechtspersoon; of
  • het kunnen uitoefenen van feitelijk zeggenschap over de rechtspersoon.

Kan uw organisatie op basis van deze criteria geen UBO aanwijzen, dan is als UBO aan te merken de natuurlijk persoon die behoort tot het hoger leidinggevend personeel van de rechtspersoon.   

Onjuiste informatie in het register

Nederland Filantropieland stelt dat er door de registratie van bestuurders van een ANBI onjuiste informatie in het register komt te staan. Bestuurders van ANBI’s krijgen ten onrechte een aanzienlijk vermogen op hun naam staan. Dit zal potentiële bestuurders afschrikken om een functie bij een ANBI aan te nemen. Het is daarom noodzakelijk dat er een vrijstelling komt voor ANBI’s.

Bijzondere positie van ANBI’s

Kiest het kabinet daar uiteindelijk toch niet voor, dan moet er volgens Nederland Filantropieland expliciet worden aangegeven dat het om ‘onechte UBO’s’ gaat. Het is dan mogelijk om te verwijzen naar de al geregistreerde informatie over uw doelbesteding en de samenstelling van het bestuur. Er is door het Tweede Kamerlid Schouten ook een motie ingediend om aandacht te vragen voor de bijzondere positie van ANBI’s. Het is nu aan het kabinet om te bepalen of er een afwijkende regeling nodig is voor deze goede doelen.