Nieuw ANBI-register in de maak

Giften aan ANBI’s zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Om de status van een stichting of vereniging te controleren moet de Belastingdienst in een speciaal ANBI-register meer informatie inzichtelijk maken. Dit register moet voor iedereen toegankelijk zijn.

12 december 2011 | Door redactie

Als u bestuurder bent van een algemeen nut beogende instelling (ANBI) weet u dat het de moeite loont om bij de fiscus de ANBI-status aan te vragen. Dan kan uw organisatie immers profiteren van een aantal belastingvoordelen. Ook gulle gevers die fiscaal vriendelijk willen schenken, hebben profijt van de ANBI-status van uw stichting. Om de status van een stichting te controleren, bestaat al een aparte website van de Belastingdienst. Als een instelling de ANBI-status heeft, vindt u in dit register de naam en vestigingsplaats van de non-profit.

Uitbreiding van het ANBI-register

Tijdens de behandeling van de Geefwet onlangs in de Tweede Kamer is een amendement ingediend om de gegevens in dit ANBI-register uit te breiden. Nu zijn de gegevens vaak onduidelijk en is de informatie over de stichting te summier. Bovendien streeft de overheid naar meer transparantie, met name over de hoogte van de beloningen van bestuurders in de publieke sector. De regering gaat onderzoeken of ANBI’s in de toekomst verplicht kunnen worden gesteld om deze informatie openbaar te maken. Zo kunnen gulle gevers zich beter (laten) informeren over de stichting voordat zij besluiten om fiscaal vriendelijk een schenking te doen. Wanneer het nieuw register voor iedereen toegankelijk moet zijn, is nog niet duidelijk.

Essentiële bestuursinformatie door iedereen te controleren

In een nieuw online ANBI-register moeten de volgende zaken voor iedereen gratis beschikbaar zijn:

  • naam, adres en contactgegevens van de ANBI;
  • bestuurssamenstelling van de ANBI;
  • een verkort jaarverslag, waaronder een overzicht van de bestedingen van de ANBI;
  • de beloningen van bestuurders en beloningen van medewerkers, voor zover deze hoger zijn dan de dg-norm (salaris van de directeur-generaal).