Publicatieplicht ANBI kan via CBF-Erkenningspaspoort

Sinds 1 januari 2021 moeten grote algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) voor de publicatieplicht gebruikmaken van standaardformulieren. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft met de Belastingdienst afgesproken dat een organisatie ook het CBF-Erkenningspaspoort op de website mag plaatsen. De standaardformulieren mogen dan achterwege blijven.

10 februari 2021 | Door redactie

De publicatieplicht houdt in dat uw organisatie de balans en de staat van baten en lasten met toelichting uiterlijk 6 maanden na afloop van het boekjaar moet publiceren op een eigen website. Daarnaast moet een ANBI inzicht geven in de doelstellingen, activiteiten, de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan en de bestuurssamenstelling. Voor deze publicatieplicht gelden sinds 1 januari 2021 standaardformulieren. Organisaties met een erkenning van het CBF kunnen ook volstaan met het publiceren van het Erkenningspaspoort op hun website. Het is dan dus niet nodig om de standaardformulieren van de Belastingdienst te gebruiken.

Informatie in het Erkenningspaspoort

In het CBF-Erkenningspaspoort staan de kerngegevens over de missie, doelstelling en activiteiten van een organisatie. Daarnaast geeft het paspoort inzicht in de inkomsten, reserves en fondsen, uitgaven en de bestedingen aan het maatschappelijke doel. Het Erkenningspaspoort van het CBF geeft informatie aan een donateur en die kan erop vertrouwen dat de gegevens juist zijn. Het CBF heeft namelijk als onafhankelijke toezichthouder voor goede doelen de data in het paspoort gecontroleerd. Op basis van de jaarverslagen van de goede doelen actualiseert het CBF de paspoorten jaarlijks.

Verplichting alleen voor grote ANBI’s

De verplichting om de standaardformulieren te gebruiken, geldt alleen voor grote ANBI’s. Er is sprake van een grote ANBI als een organisatie:

  • in het betreffende boekjaar niet actief geld of goederen werft onder derden en de totale lasten ten minste € 100.000 bedragen;
  • in het betreffende boekjaar wel actief geld of goederen werft onder derden en de totale lasten ten minste € 50.000 bedragen.

Deze ANBI’s moeten de standaardformulieren gebruiken voor boekjaren die eindigen op of na 31 december 2020.