Uitstel voor publicatieplicht ANBI’s door coronacrisis

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) moet in principe binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar de financiële verantwoording publiceren. Recent heeft de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst aangegeven dat organisaties onder voorwaarden maximaal vier maanden uitstel kunnen krijgen van deze publicatieplicht.

24 juni 2020 | Door redactie

Om de ANBI-status te verkrijgen moet uw organisatie aan verschillende voorwaarden voldoen. Dit betekent onder andere dat uw organisatie zich voldoende moet inzetten voor het algemeen belang en geen winstoogmerk mag hebben. Daarnaast is het erg belangrijk dat uw organisatie binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de financiële gegevens van dat jaar openbaar maakt. Door de huidige coronacrisis is het mogelijk dat uw organisatie niet aan deze 6 maanden kan voldoen. De staatssecretaris heeft daarom onder voorwaarden 4 maanden uitstel goedgekeurd. Deze goedkeuring zorgt ervoor dat uw organisatie de financiële gegevens vóór 1 november 2020 moet publiceren.

Voorwaarden voor de goedkeuring

Aan dit uitstel heeft de staatssecretaris wel de volgende 2 voorwaarden verbonden:

  • Het bestuur van uw organisatie moet binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar het bestuursbesluit tot verlenging van de termijn voor openbaarmaking van de financiële gegevens op de website publiceren.
  • Uit het bestuursbesluit moet blijken wat de reden is voor het uitstel van de openbaarmaking en waarom het niet mogelijk is binnen de 6 maanden.

Verplichting om gegevens te publiceren

De financiële verantwoording van de ANBI over het boekjaar is een belangrijk onderdeel van de publicatieplicht. Die houdt in dat uw organisatie de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting over het boekjaar moet publiceren. In een aantal situaties bestaat op deze regel een uitzondering, zoals bij kerkgenootschappen en vermogensfondsen. Om aan deze verplichting te voldoen moet uw organisatie de gevraagde gegevens publiceren op een publieke website. Dat kan een eigen website zijn of een gemeenschappelijke website van een brancheorganisatie. Het is belangrijk om aan deze verplichting te voldoen. De Belastingdienst kan namelijk de ANBI-status intrekken (eventueel met terugwerkende kracht) als uw organisatie de gegevens niet tijdig publiceert.

Bijlagen bij dit bericht