Benut doelgroepregister voor Quotumwet

6 februari 2015 | Door redactie

Wilt u in het kader van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten een baan aanbieden aan een arbeidsbeperkte, dan kunt u bij UWV controleren of uw kandidaat onder de banenafspraak valt. UWV houdt hiervoor het zogenoemde doelgroepregister bij.

Werkgevers hebben in het sociaal akkoord beloofd om de komende tien jaar 125.000 extra banen te realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. Dit wordt de banenafspraak genoemd. UWV houdt in een doelgroepregister bij welke mensen onder de banenafspraak vallen. Het gaat dan om:

  • mensen die onder de Participatiewet vallen en van wie UWV heeft geconstateerd dat ze niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
  • Wajongers met arbeidsvermogen;
  • mensen met een WSW-indicatie (Wet sociale werkvoorziening);
  • mensen met een gesubsidieerde baan: ID-baan (Instroom-Doorstroombaan) of een WIW-baan (Wet inschakeling werkzoekenden).

Op basis van de gegevens uit het doelgroepregister bepaalt de overheid of werkgevers de beloofde banen daadwerkelijk realiseren. Blijft het aantal banen achter, dan moeten werkgevers mogelijk een quotumheffing voor niet-ingevulde arbeidsplaatsen gaan betalen. Hierover heeft u ook kunnen lezen in het bericht ‘Quotumwet door de Tweede Kamer’.

Doelgroepregister raadplegen kan via formulier UWV

Als u informatie uit het doelgroepregister (tool) wilt opvragen, moet u onder meer de loonheffingennummers van uw bedrijfsonderdelen invullen. U ontvangt van UWV dan een overzicht van de burgerservicenummers (BSN) van werknemers van deze bedrijfsonderdelen die in het doelgroepregister staan. Van sollicitanten vult u het BSN in, waarna UWV laat weten of de sollicitant in het doelgroepregister staat. Uitzendkrachten en gedetacheerde medewerkers staan niet in het doelgroepregister, omdat UWV geen gegevens van deze werknemers heeft.

Doelgroepregister nu nog verouderd

De gegevens in het doelgroepregister zijn gegevens die op 31 december 2012 bij UWV bekend waren. Voor de Wajong geldt 31 december 2013 als peildatum. Vanaf 1 mei 2015 worden de gegevens in het doelgroepregister regelmatig vernieuwd, zodat u een actueel overzicht heeft van de mensen die onder de banenafspraak vallen.