Doelgroepregister raadplegen bij UWV

9 februari 2015 | Door redactie

Voor uw onderneming is het waardevol om te weten of een werknemer of sollicitant in het doelgroepregister staat. Als dat zo is, telt hij namelijk mee voor de banenafspraak in het kader van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Het doelgroepregister raadplegen kan via de website van UWV. U ontvangt de gevraagde informatie vervolgens per post.

In het sociaal akkoord hebben werkgevers toegezegd om in de komende tien jaar 125.000 extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze toezegging heet de banenafspraak. UWV houdt in het doelgroepregister (pdf) bij welke mensen onder deze afspraak vallen. Het gaat dan om:

  • Wajongers met arbeidsvermogen;
  • mensen met een WSW-indicatie (Wet sociale werkvoorziening);
  • mensen die onder de Participatiewet vallen en van wie UWV heeft geconstateerd dat ze niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
  • mensen met een gesubsidieerde baan: ID-baan (Instroom-Doorstroombaan) of een WIW-baan (Wet inschakeling werkzoekenden).

De overheid bepaalt aan de hand van de gegevens uit het doelgroepregister of de beloofde 125.000 banen daadwerkelijk gerealiseerd worden. Is dit niet het geval, dan moeten werkgevers mogelijk een quotumheffing gaan betalen voor elke niet-ingevulde arbeidsplaats.

Geen uitzendkrachten en gedetacheerden in doelgroepregister

Wilt u informatie uit het doelgroepregister opvragen, download dan het formulier ‘Aanvragen gegevens uit doelgroepregister (docx)’. Hierop vult u onder meer de loonheffingennummers van uw bedrijfsonderdelen in. UWV stuurt u dan per post een overzicht van de burgerservicenummers (BSN) van werknemers van deze bedrijfsonderdelen die in het doelgroepregister staan. Als u van een sollicitant wilt weten of hij in de doelgroep van de banenafspraak valt, vult u op het formulier zijn BSN in. UWV laat u dan weten of de sollicitant in het doelgroepregister staat. Uitzendkrachten en gedetacheerde medewerkers staan niet in het register, omdat UWV geen gegevens van deze werknemers heeft.

Vanaf 1 mei regelmatig nieuwe informatie

De gegevens in het doelgroepregister zijn gegevens die op 31 december 2012 bij UWV bekend waren. Voor de Wajong geldt 31 december 2013 als peildatum. Vanaf 1 mei 2015 worden de gegevens in het doelgroepregister regelmatig vernieuwd, zodat u een actueel overzicht heeft van de mensen die onder de banenafspraak vallen.