Functie aanpassen voor arbeidsgehandicapte

5 augustus 2013 | Door redactie

Uit een brief van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat enkele instrumenten uit de Wet werken naar vermogen (WWNV) zijn geëvalueerd en dat de conclusies worden meegenomen in de uitwerking van de Participatiewet. Het gaat onder meer om een financiële compensatie voor werkgevers die arbeidsbeperkten in dienst nemen.

De overheid wil dat arbeidsbeperkten aan het werk gaan bij reguliere werkgevers. Hiervoor was de Wet werken naar vermogen (WWNV) bedacht, maar die is vervangen door de Participatiewet. Zie ook het bericht ‘Inhaalslag arbeidsgehandicapten in 2014’. Enkele maatregelen van de WWNV zijn echter wel meegenomen in een pilot om zo het effect ervan te onderzoeken.

Aanpassing functie nodig bij indiensttreding arbeidsbeperkte

Het doel van één van de pilots was om te kijken of werkgevers bereid zijn om arbeidsbeperkten in dienst te nemen en welke factoren hierbij meespelen. Uit de eindrapportages van deze pilots (pdf) blijkt onder andere dat werkgevers bereid moeten zijn om functies aan te passen om arbeidsbeperkten aan het werk te zetten. Verder moeten uitvoeringsorganisaties, zoals de gemeente en UWV, meer rekening houden met de belangen van werkgevers. De communicatie tussen werkgever, gemeente en UWV is daarom erg belangrijk.

Soms is een voorbereidend traject nodig

In een andere pilot werd bij 32 gemeenten onderzocht of loondispensatie zorgt voor het bevorderen van de arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten. Bij loondispensatie krijgt een werkgever die een arbeidsbeperkte in dienst heeft een financiële compensatie voor de beperkte productiviteit van deze werknemer. Uit deze pilot blijkt dat een goede koppeling tussen werkgever en werknemer essentieel is. Voor sommige arbeidsbeperkten was het nodig om voor de indiensttreding een voorbereidend traject te volgen.
Samen met sociale partners, gemeenten, UWV en andere betrokken instanties gaat de overheid overleggen over de uitwerking van de Participatiewet. Hierbij nemen zij de resultaten van de pilots mee. Overigens blijkt uit de hoofdlijnennotitie Participatiewet dat loondispensatie wordt vervangen door een loonkostensubsidie.