Informatie opvragen uit het doelgroepregister

2 februari 2015 | Door redactie

U kunt als werkgever bij UWV informeren of een sollicitant of werknemer in het doelgroepregister staat en dus meetelt voor de banenafspraak in het kader van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Op de website van UWV kunt u een formulier vinden waarmee u de gegevens kunt opvragen. UWV verstuurt de informatie vervolgens per post.

Werkgevers hebben in het sociaal akkoord beloofd om de komende tien jaar 125.000 extra banen te realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. Dit wordt de banenafspraak genoemd. UWV houdt in het doelgroepregister (pdf) bij welke mensen onder de banenafspraak vallen. Het gaat dan om:

  • mensen die onder de Participatiewet vallen en van wie UWV heeft geconstateerd dat ze niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
  • Wajongers met arbeidsvermogen;
  • mensen met een WSW-indicatie (Wet sociale werkvoorziening);
  • mensen met een gesubsidieerde baan: ID-baan (Instroom-Doorstroombaan) of een WIW-baan (Wet inschakeling werkzoekenden).

Op basis van de gegevens uit het doelgroepregister bepaalt de overheid of werkgevers de beloofde banen daadwerkelijk realiseren. Blijft het aantal banen achter, dan moeten werkgevers mogelijk een quotumheffing voor niet-ingevulde arbeidsplaatsen gaan betalen. 

Formulier voor informatie uit doelgroepregister bij UWV indienen

Als u informatie uit het doelgroepregister wilt opvragen, moet u op het formulier ‘Aanvragen gegevens uit doelgroepregister (docx)’ onder meer de loonheffingennummers van uw bedrijfsonderdelen invullen. U ontvangt van UWV dan een overzicht van de burgerservicenummers (BSN) van werknemers van deze bedrijfsonderdelen die in het doelgroepregister staan. Van sollicitanten vult u het BSN in, waarna UWV laat weten of de sollicitant in het doelgroepregister staat. Uitzendkrachten en gedetacheerde medewerkers staan niet in het doelgroepregister, omdat UWV geen gegevens van deze werknemers heeft. 

Doelgroepregister wordt vanaf 1 mei periodiek geactualiseerd

De gegevens in het doelgroepregister zijn gegevens die op 31 december 2012 bij UWV bekend waren. Voor de Wajong geldt 31 december 2013 als peildatum. Vanaf 1 mei 2015 worden de gegevens in het doelgroepregister regelmatig vernieuwd, zodat u een actueel overzicht heeft van de mensen die onder de banenafspraak vallen.