Instrumenten Participatiewet op de schop

18 juni 2015 | Door redactie

De no-riskpolis en mobiliteitsbonus werken per 1 januari 2016 mogelijk anders. Er is een wetsvoorstel in de maak dat de instrumenten uit de Participatiewet per die datum moet harmoniseren. Dat betekent een bredere doelgroep, maar minder mobiliteitsbonus per werknemer.

In het nieuwsartikel ‘Voorzieningen arbeidsgehandicapten aangepast‘ kon u vorig jaar al lezen dat staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de ondersteuningsmogelijkheden voor werkgevers wil harmoniseren. De belangrijkste wijzigingen die in de Nota van wijziging bij het wetsvoorstel harmonisering instrumenten Participatiewet (pdf) zijn opgenomen, gaan over de mobiliteitsbonus – ook wel premiekorting genoemd – en de no-riskpolis.

Doelgroep banenafspraak is leidend

De wijzigingen in de mobiliteitsbonus en no-riskpolis hebben betrekking op alle werknemers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen. Dat zijn niet alle werknemers die onder de Participatiewet vallen, maar alleen de Wajongers, mensen met een WIW/ID-baan, mensen met een WSW-indicatie en mensen uit de Participatiewet die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Het wijzigingsvoorstel doet geen uitspraak over de regelingen voor werknemers die niet onder de banenafspraak vallen maar wel onder de Participatiewet. Dat zijn bijvoorbeeld werknemers met een arbeidsbeperking die wel in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen.

Mobiliteitsbonus en no-riskpolis gelijkgetrokken

Voor de werknemers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen kan uw organisatie vanaf 1 januari 2016 drie jaar lang een mobiliteitsbonus van € 1.800 krijgen. Ook de no-riskpolis gaat per 1 januari gelden voor alle werknemers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen. Deze regeling zorgt ervoor dat de werkgever niet verantwoordelijk is voor de loondoorbetaling bij ziekte van een werknemer die onder de no-riskpolis valt. Ook telt deze werknemer niet mee voor de bepaling van uw gedifferentieerde premie Werkhervattingskas.