No-riskpolis voor banenafspraak Quotumwet

19 februari 2015 | Door redactie

Werkgevers kunnen sinds 1 januari 2015 gebruikmaken van de no-riskpolis voor werknemers die zij aannemen vanuit de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten; de zogenoemde Quotumwet. Daardoor kan de werkgever een Ziektewet-uitkering krijgen voor een werknemer die is aangenomen vanuit de banenafspraak en ziek wordt.

De werkgever kan aanspraak maken op de no-riskpolis als een arbeidsbeperkte werknemer (weer) ziek wordt. Normaal gesproken betaalt hij dan gewoon het loon door op basis van de loondoorbetalingsplicht, maar door de no-riskpolis die geldt voor die werknemers, betaalt UWV het loon door. De werkgever vraagt in dit geval een Ziektewetuitkering voor de werknemer aan die hij verrekent met het loon.

Uitbreiding doelgroep no-riskpolis is tijdelijk

Dit jaar kan uw organisatie ook aanspraak maken op de no-riskpolis als u iemand aanneemt vanuit de banenafspraak die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt en die ziek wordt. Deze uitbreiding van de doelgroep van de no-riskpolis is tijdelijk, want in 2016 komt voor deze groep een wettelijke regeling. De werknemers die onder de banenafspraak vallen en nu ook onder de no-riskpolis vallen zijn:

  • mensen in de Wajong;
  • mensen met een WSW-indicatie (Wet sociale werkvoorziening);
  • mensen met een WIW-baan (Wet inschakeling werkzoekenden);
  • mensen met een ID-baan (instroom- en doorstroombanen);
  • mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

Werknemer ziekmelden bij UWV en de gemeente

Als één van de werknemers uit deze doelgroepen ziek wordt, meldt de werkgever hem ziek bij UWV zoals dat normaal gesproken ook gebeurt bij werknemers die onder de Ziektewet vallen. De werkgever  moet dan bewijzen dat de zieke werknemer onder de banenafspraak valt, bijvoorbeeld met een verklaring van de gemeente of een beslissing van UWV. Hij moet de werknemer ook ziek melden bij de gemeente.